ADN - Gen - Mã di truyền

Qwertyuiop Qwe

1 phân tử pr ở svn thực khi tổng hợp đã phải huy động 499 tARN. Các anticodon trong các lượt của tARN có 498 U, 3 loại nu còn lại có số nu bằng nhau. Mã kết thúc trên mARN là UAG.

a) X đ Lgen cấu trúc. Biết kích thước các đoạn intron = 25% kích thước các đoạn exon.

b) Tính số nu mỗi loại trên gen cấu trúc. Biết các đoạn intron có tỉ lệ A :U : G : X =2: 1: 1:1.

Hai Hoang Ngoc
18 tháng 8 2016 lúc 21:31

A)Số nu 1 mạch mã hóa exon là (499+ 1)*3= 1500 nu

Chiều dài exon L 1= 1500*3,4= 5100 ăngtron

Chiều dài intron L2= 0.25 L1= 1275 ăngtron

Chiều dài gen là L= 5100+ 1275= 6375 ăngstron

B) số nu exon là 3000 nu

Số nu intron 1275*2/3.4= 750 nu

Tarn có u= 498 , A= G= X= (1500-3)/3=499 nu=> marn có 498+1 nu ở bộ 3 kết thúc = 499 nu, U= G = 499+1nu ở bộ 3 kết thúc = 500 nu, X = 499 nu.

Ở intron có U= G = X=750/5= 150 nu, A= 2U = 300 nu.

Số nu mỗi loại ở marn sơ khai A=499+300=799 nu, U=500+150=650 nu, G= 500+150=650, X=499+150=649 nu

Số nu mỗiloại gen cấu trúc A=T=Am+Um=2449 nu

G= X= Gm+Xm=1299 nu

 

Bình luận (0)
ATNL
19 tháng 8 2016 lúc 8:40

Sửa lại của bạn Hai Hoang Ngoc một chút:
Số nu trong các anticodon của tARN=499x3=1497; trong đó Ut = 498; At=Gt=Xt=(1497-498)/3=333.

Số nu trên mARN trưởng thành: Am=Ut+1=499; Um=At+1=334; Xm=Gt=333; Gm=Xt+1=334.

Tổng số nu của exon = 1500.  Số nu của các đoạn intron = 25%x1500= 375.

Số nu từng loại trên intron: A = (375:5)x2=150. U=G=X=1/2A=75.

Số nu mỗi loại trên gen cấu trúc:

A=T= 499+334+150+75=1058. G=X=333+334+75+75=817.

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Hoàng Anh
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn SInh May
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc
Xem chi tiết
Diễm Nguyễn
Xem chi tiết
Dong Trần
Xem chi tiết
quynh my
Xem chi tiết