ADN - Gen - Mã di truyền

Nguyễn Hải

các phhaam tử mARN được sao mã từ cùng 1 gen ddefu để cho 6 ribooxxom trượt qua 1 lần để tổng hợp protein và đã giải phóng ra môi trường 16716 phân tử nước. gen tổng hợp nên các phân tử mARN đó có 3120 liên kết hidro và có 20% A a, tính số lần sao mã của gen b, mỗi phân tử protein được tổng hợp gồm 1 chuỗi polipeptit có bao nhiêu liên kết péttit m.n giúp mk vs

Đặng Thu Trang
25 tháng 12 2016 lúc 15:50

a)Theo đề ta có A= 20% => G= 30%

Số lk H là 2*20%N + 3*30%N= 3120

=> N= 2400 nu=> rN= 2400/2= 1200 nu

=> số phân tử nc đc giải phóng nếu tổng hợp đc 1 chuỗi polipeptit là (1200/3)-2= 398

Gọi số lần phiên mã là a ta có 6a*398= 16716

=> a= 7=> gen phiên mã 7 lần

b) Số lk peptit của pr là (1200/3)-3= 397

Số lk peptit của polipeptit là (1200/3)-2= 398

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc
Xem chi tiết
Dong Trần
Xem chi tiết
Lãnh Thiên Dương
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Đinh Nhung
Xem chi tiết