ADN - Gen - Mã di truyền

Trần Trúc Quỳnh

Xét 2 gen cuả Ecoli gen A có lượng phân tử bằng 1/2 khối lượng phân tử của gen B, Mạch 1 của gen A có 100 nu lọai A , 150 nu loại T . khi gen A tổng hợp các mARN thì môi trường nội bào cung cấp 900 nu loại U , 1200 G, 1800 X . Mạch 1 của gen B có 200A mạch 2 có 100A . Gen B tổng hợp mARN đã đòi hỏi môi trường cung cấp 1600 A , 800 U , 4000 G . Các phân tử mARN tổng hợp từ 2 gen đều dịch mã . Trong quá trình đó có 18 riboxom trượt qua 1 lần. Tổng số các phân tử protein được tổng hợp trên các phân tử mARN của cả 2 gen là 128. Các riboxom trượt với vận tốc như nhau và cách đều nhau trên phân tử mARN . Thời gian riboxom cuối cùng trượt hết phân tử mARN của gen A là 29,9s của gen B là 56,3s.

a) Tìm số lượng nu mỗi loại trên mỗi mạch đơn của mỗi gen.

b) Tìm số lượng ribonu trượt trên mỗi mARN tạo ra từ mỗi gen.

c) Tính thời gian để riboxom trượt khỏi mỗi phân tử mARN sinh ra từ mỗi gen.

d) Tính vận tốc trượt của riboxom.

e) Tính số lượng axit amin môi trường cần cung cấp cho các bảng phiên mã của 2 gen tổng hợp protein.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
Lãnh Thiên Dương
Xem chi tiết
quynh my
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
Đinh Nhung
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc
Xem chi tiết
Dong Trần
Xem chi tiết