Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 0
Điểm SP 108

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (30)