Mẫn Nhi

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Một khu vườn hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 160dm và độ dài đường cao ứng với cạnh đó bằng 5 độ dài cạnh đó. Khi đó, diện tích của khu vườn đó bằng.......dm².

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:26

Độ dài đường cao ứng với cạnh đó là:

\(5\cdot160=800\left(dm\right)\)

Diện tích của khu vườn là: \(160\cdot800=128000\left(dm^2\right)\)

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
6 tháng 12 2023 lúc 20:42

Độ dài đường cao ứng với cạnh đó là:

            5⋅160=800(dm)

Diện tích của khu vườn là:

      160⋅800=128000(\(dm^2\))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Trần Việt Hưng
Xem chi tiết
Trần Việt Hưng
Xem chi tiết
sento rimuru
Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Phương
Xem chi tiết
30. Minh Nhật B
Xem chi tiết
22- Nhật Minh 6/5
Xem chi tiết
Xem chi tiết