Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 148
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (2)

Q Player