22- Nhật Minh 6/5

hình bình hành có diện tích 80cm2 độ dài một cạnh bằng 8cm.chiều cao tương ứng với cạnh đó là:

Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 1 2022 lúc 13:26

Chiều cao là 80:8=10(cm)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
sento rimuru
Xem chi tiết
Xem chi tiết
30. Minh Nhật B
Xem chi tiết
Nguyễn Chính Long
Xem chi tiết
Lê Hoàng Hải Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Huan Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thục Oanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết