Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 708
Điểm GP 22
Điểm SP 344

Người theo dõi (14)

Kirito
hasaki zui zẻ
Ten Anime

Đang theo dõi (4)

Người Già
Hà Quang Minh
Bagel