ADN - Gen - Mã di truyền

Thảo Châu

1 phân tử mARN dài 4080 A°. trên mARN có G:X:U:A = 3:4:2:3. Tính số Nu từng loại của mARN ?

Nhã Yến
18 tháng 9 2017 lúc 19:26

-Tổng số nu của phân tử mARN:

rN = 4080÷3,4=1200(nu)

-Tổng số phần bằng nhau:

3+4+2+3=12(phần)

-Số nu từng loại của mARN:

G=(1200÷12)×3=300(nu)

X=(1200÷12)×4=400(nu)

U=(1200÷12)×2=200(nu)

A=(1200÷12)×3=300(nu)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
quynh my
Xem chi tiết
Trần Hoàng Anh
Xem chi tiết
Ly Em
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
Trần Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Lãnh Thiên Dương
Xem chi tiết
Hảo Minh
Xem chi tiết
Dong Trần
Xem chi tiết