DUTREND123456789

a: Xét tứ giác BCEF có \(\widehat{BFC}=\widehat{BEC}=90^0\)

nên BCEFlà tứ giác nội tiếp

b: Xét (O) có

\(\widehat{CF'E'}\) là góc nội tiếp chắn cung CE'

\(\widehat{CBE'}\) là góc nội tiếp chắn cung CE'

Do đó: \(\widehat{CF'E'}=\widehat{CBE'}\)

mà \(\widehat{CBE'}=\widehat{CFE}\)(CBFE nội tiếp)

nên \(\widehat{CFE}=\widehat{CF'E'}\)

mà hai góc này là hai góc đồng vị

nên FE//F'E'

c: Xét (O) có

\(\widehat{F'AB}\) là góc nội tiếp chắn cung F'B

\(\widehat{F'CB}\) là góc nội tiếp chắn cung F'B

Do đó: \(\widehat{F'AB}=\widehat{F'CB}\)

mà \(\widehat{F'CB}=\widehat{BAH}\left(=90^0-\widehat{ABC}\right)\)

nên \(\widehat{F'AB}=\widehat{HAB}\)

=>AB là phân giác của góc F'AH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết