Le Xuan Mai

Câu 3:

a: ΔOBC cân tại O

mà OH là đường trung tuyến

nên OH\(\perp\)BC

Xét tứ giác OHAM có \(\widehat{OHM}=\widehat{OAM}=90^0\)

nên OHAM là tứ giác nội tiếp

b: Xét (O) có

\(\widehat{MAB}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến AM và dây cung AB

\(\widehat{ACB}\) là góc nội tiếp chắn cung AB

Do đó: \(\widehat{MAB}=\widehat{ACB}=\widehat{MCA}\)

Xét ΔMAB và ΔMCA có

\(\widehat{MAB}=\widehat{MCA}\)

\(\widehat{AMB}\) chung

Do đó: ΔMAB~ΔMCA

=>\(\dfrac{AB}{CA}=\dfrac{MA}{MC}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết