helpmeplsss
MinYewCou
19 tháng 9 lúc 21:28

`a,` \(\sqrt{x-2}\)  xác định khi \(x-2\ge0\Leftrightarrow x\ge2\)

`b,` \(\sqrt{3x-2}\) xác định khi \(3x-2\ge0\Leftrightarrow3x\ge2\Leftrightarrow x\ge\dfrac{2}{3}\)

`c,` \(\sqrt{\dfrac{2}{x-4}}\)  xác định khi \(x-4\ge0\Leftrightarrow x\ge4\)  vì \(\left(2>0\right)\)

`d,` \(\sqrt{-\dfrac{2}{3x-1}}\)  xác định khi \(\left\{{}\begin{matrix}-\dfrac{2}{3x-1}\ge0\\3x-1\ne0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow3x-1< 0\Leftrightarrow3x< 1\Leftrightarrow x< \dfrac{1}{3}\)

`e,` \(\sqrt{\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{5}}\)  xác định khi \(\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{5}\ge0\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}x\ge\dfrac{1}{5}\Leftrightarrow x\ge\dfrac{3}{10}\)

\(f,\sqrt{x^2+2}\) Vì `x^2>= 0=> x^2+2 >= 0`

Nên \(\sqrt{x^2+2}\) xác định \(\forall x\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 21:39

a) \(\sqrt[]{x-2}\) xác định \(\Leftrightarrow x-2\ge0\Leftrightarrow x\ge2\)

b) \(\sqrt[]{3x-2}\) xác định \(3x-2\ge0\Leftrightarrow x\ge\dfrac{2}{3}\)

c) \(\sqrt[]{\dfrac{2}{x-4}}\) xác định \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{x-4}\ge0\Leftrightarrow x-4>0\Leftrightarrow x>4\)

d) \(\sqrt[]{\dfrac{-2}{3x-1}}\) xác định \(\Leftrightarrow\dfrac{-2}{3x-1}\ge0\Leftrightarrow3x-1< 0\Leftrightarrow x< \dfrac{1}{3}\)

e) \(\sqrt[]{\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{5}}\) xác định \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{5}\ge0\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}x\ge\dfrac{1}{5}\Leftrightarrow x\ge\dfrac{3}{10}\)

f) \(\sqrt[]{x^2+2}\) xác định \(\Leftrightarrow x^2+2\ge0\Leftrightarrow\forall x\in R\)

g) \(\sqrt[]{3x-5}+\sqrt[]{\dfrac{2}{x-4}}\) xác định

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x-5\ge0\\x-4>0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge\dfrac{5}{3}\\x>4\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow x>4\)

h) \(\sqrt[]{\dfrac{1+x}{2x-3}}\) xác định \(\Leftrightarrow\dfrac{1+x}{2x-3}\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\le-1\cup x>\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)