Hỏi đáp môn Toán

Bài 1: cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn , đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA=HD.

a/Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD.

b/Chứng minh CA= CD và BD=BA

C/cho góc ACB= 45o . Tính góc ADC

D/ Đường cao AH có phải thêm điều kiện gì thì AB//CD

Bài 2: cho tam giác ABC có góc A= 90o . đường thẳng AH vuông góc với BC. Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH=BD

a/ chứng minh ΔAHD=ΔDBH

b/ Hai đường thẳng AB và DH có song song không? vì sao?

c/Tính góc ACB biết góc BAH=35o

Bài 3: Cho tam giác ABC với AB=AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN=BM

a/ chứng minh ΔABI=ΔACI và AI là tia phân giác góc BAC

b/ chứng minh AM=AN

c/ chứng minh AI vuông góc với BC

Bài 4: Cho góc xOy nhọn, có Ot là Tia phân giác . Lấy điểm A trên Ox, điểm B trên Oy sao cho AH=BD

a/Chứng Minh: ΔAOM=ΔBOM

b/chứng minh:AM=MB

c/ lấy diểm H trên tia Ot. Qua H vẽ đường thẳng song song với AB, dường thẳng này cắt Ox tại C, Cắt Oy tại D.Chứng minh:OH vuông góc với CD

Bài 5:Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. trên tia Ax lấy điểm c, trên tia By lấy điểm D sao cho AC=BD

a/ chứng minh : AD=BC

b/ Gọi E là Giao điểm ADvaf BC. Chứng minh :ΔEAC=ΔEBD

c/chứng minh: OE là phân giác của xOy

Bài 6: ChoΔABC có AB=AC. gọi D là trung điểm của BC. chứng minh rằng

a)ΔADB=ΔADC

b) AD vuông góc với BC

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: