Toán

SonGoku
SonGoku 4 giờ trước (16:18)

a) Vì OA<OB(4cm<8cm) nên điểm A nằm giữa O và B.                                                                   Ta có : OA + AB = OB                                                                                                                        Thay OA = 4cm; OB = 8cm                                                                                                              4 + AB = 8                                                                                                                                              AB = 8 - 4                                                                                                                                      AB = 4                                                                                                                           Vậy AB = 4cm                                                                                                                             b) Điểm A là trung điểm O và B vì:                                                                                                 + OA = AB                                                                                                                                     + Điểm A nằm giữa O và B                                                                                                         c) Trên tia đối của Ox lấy điểm C nên O nằm giữa C và A.                                                               Ta có: OC + OA = CA                                                                                                                    Thay OA = 4cm; OC = 3cm                                                                                                            3 + 4 = CA                                                                                                                                                  CA = 3 + 4                                                                                                                                      CA = 7                                                                                                                                Vậy CA = 7 cm                                                                                                                           d) Vì D là trung điểm OA nên OD = DA = OA/2 = 4:2 = 2cm                                                          Vì DA<AB(2cm<4cm) nên A nằm giữa D và B                                                                            Ta có: DA + AB = DB                                                                                                                   Thay DA = 3cm; AB = 4cm                                                                                                             3 + 4 = DB                                                                                                                                                DB = 3 + 4                                                                                                                                      DB = 7                                                                                                                                   Vậy DB = 7 cm  

Bình luận (1)
Tan Pham
Tan Pham 3 giờ trước (17:21)

vì OA<OB(4<8)⇒A nằm giữa O và B nên

OB=OA+AB

⇒AB=OB-OA=8-4=4cm

vậy AB=4cm

b) điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:OA=AB(4=4)

                                                     A nàm giữa O và B

c)ta có O nằm giữa C và A nên

CA=OC+OA=3+4=7cm

vậy CA=7cm

d)   vì D là trung điểm OA

\(\Rightarrow OD=\dfrac{OB}{2}=\dfrac{4}{2}=2cm\)   

vì OD<OB(2<8)⇒D nằm giữa O và B nên

OB=OD+DB

⇒DB=OB-OD=8-2=6cm

vậy DB=6cm

(chúc bn học tốt ,ticks cho mk nhahaha)

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 7 giờ trước (13:22)

\(a=\lim\left(\dfrac{2n^3\left(5n+1\right)+\left(2n^2+3\right)\left(1-5n^2\right)}{\left(2n^2+3\right)\left(5n+1\right)}\right)\)

\(=\lim\left(\dfrac{2n^3-13n^2+3}{\left(2n^2+3\right)\left(5n+1\right)}\right)=\lim\dfrac{2-\dfrac{13}{n}+\dfrac{3}{n^3}}{\left(2+\dfrac{3}{n^2}\right)\left(5+\dfrac{1}{n}\right)}=\dfrac{2}{2.5}=\dfrac{1}{5}\)

\(b=\lim\left(\dfrac{n-2}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+2}}\right)=\lim\dfrac{1-\dfrac{2}{n}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}}=\dfrac{1}{2}\)

\(c=\lim\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{3}{n^3}-\dfrac{2}{n^4}}}{2-\dfrac{2}{n}+\dfrac{3}{n^2}}=\dfrac{1}{2}\)

\(d=\lim\dfrac{\sqrt{1-\dfrac{4}{n}}-\sqrt{4+\dfrac{1}{n^2}}}{\sqrt{3+\dfrac{1}{n^2}}-1}=\dfrac{1-2}{\sqrt{3}-1}=-\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\)

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 6 giờ trước (13:37)

△ABC có MN // AB

\(\Rightarrow\dfrac{MN}{AB}=\dfrac{MC}{CB}=\dfrac{CN}{CA}=\dfrac{MN+MC+CN}{AB+BC+AC}=\dfrac{2}{3}\)

Nên chu vi △MNC = 2/3 chu vi △ABC = \(\dfrac{2}{3}\cdot90=60\left(cm\right)\)

Vậy chu vi △MNC là 60cm

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 6 giờ trước (13:24)

\(\Delta'=\left(m-1\right)^2-\left(m^2-3m\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow m+1\ge0\Rightarrow m\ge1\)

Theo Viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m-2\\x_1x_2=m^2-3m\end{matrix}\right.\)

\(B=\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2+7\)

\(B=\left(2m-2\right)^2-2\left(m^2-3m\right)+7\)

\(B=2m^2-2m+11\)

\(B=2m\left(m-1\right)+11\ge11\)

\(B_{min}=11\) khi \(m=1\)

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 6 giờ trước (13:33)

Gọi x là độ dài quãng đường AB

+)Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h =>Thời gian ô tô đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{50}\)h

+) Ô tô đi từ B về lại A với vận tốc 50km/h =>Thời gian ô tô đi từ B về A là: \(\dfrac{x}{50}\)h

6h15p = \(\dfrac{25}{4}h\)

\(1h30p=\dfrac{3}{2}h\)

\(14h30=\dfrac{29}{2}h\)

Theo đề ta có phương trình sau:

\(\dfrac{25}{4}+\dfrac{x}{50}+\dfrac{3}{2}+\dfrac{x}{50}=\dfrac{29}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{25.50+4x+3.100+4x}{200}=\dfrac{2900}{200}\)

\(\Leftrightarrow1250+8x+300=2900\)

\(\Leftrightarrow8x=2900-1250-300=1350\)

\(\Leftrightarrow x=1350:8=168,75\left(km\right)\)

Vậy \:.....

Bình luận (0)
Loading...