Xem chi tiết

Thông báo: Cuộc thi Cờ vua VCET Summer'24 - Mùa 10 xin được phép đổi tên thành Cuộc thi Cờ vua Nguyễn Phú Trọng, và BTC xin được đổi hình ảnh đại diện cho sự kiện. Tất cả sự thay đổi sẽ được cập nhật trước 9h tối nay. 

Hoc24 biết rằng những thay đổi trên tuy nhỏ, nhưng chúng mình xin được thể hiện sự tôn trọng và thương tiếc sâu sắc nhất đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng 🇻🇳

Bình luận (1)
Longbeo
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
15 tháng 7 lúc 18:51

Sửa đề: 16 mol NO → 0,16 mol NO.

Ta có: nMg = 0,4 (mol)

BT e, có: 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3

⇒ nNH4NO3 = 0,04 (mol) 

⇒ nHNO3 = 4nNO + 10nNH4+ = 1,04 (mol)

 

Bình luận (0)
HỒ YẾN NHI NGUYỄN
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
11 tháng 7 lúc 17:10

\(2A+nH_2SO_4\rightarrow A_2\left(SO_4\right)_n+nH_2\)

Theo PT: \(n_A=2n_{A_2\left(SO_4\right)_n}\)

\(\Rightarrow\dfrac{10,8}{M_A}=\dfrac{2.68,4}{2M_A+96n}\)

⇒ MA = 9n 

Với n = 3 thì MA = 27 (g/mol) là thỏa mãn.

→ A là Al.

Bình luận (0)
Cao Dũng
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
9 tháng 7 lúc 13:31

Gọi CTHH của X là \(Ca_xC_yO_z\) (x,y,z nguyên dương)

Theo đề có: 

\(x:y:z=\dfrac{40\%}{40}:\dfrac{12\%}{12}:\dfrac{48\%}{16}=1:1:3\)

Vậy CTHH của X là: \(CaCO_3\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Nguyệt
8 tháng 7 lúc 20:38

%Ca = 𝐾𝐿𝑁𝑇(𝐶𝑎)×𝑥𝐾𝐿𝑃𝑇(𝐶𝑎𝑥𝐶𝑦𝑂𝑧)×100%=40×𝑥100.100% = 40%

 x = 1

%C = 𝐾𝐿𝑁𝑇(𝐶)×𝑦𝐾𝐿𝑃𝑇(𝐶𝑎𝑥𝐶𝑦𝑂𝑧)×100%=12×𝑦100.100% = 12%

 y = 1

%O = 𝐾𝐿𝑁𝑇(𝑂)×𝑧𝐾𝐿𝑃𝑇(𝐶𝑎𝑥𝐶𝑦𝑂𝑧)×100%=16×𝑧100.100% = 48%

 z = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất là CaCO3

Bình luận (1)
Trần Thiên Anh
Xem chi tiết
An Thy
8 tháng 7 lúc 16:32

a) PTHH: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+NaNO_3\)

\(KCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+KNO_3\)

\(n_{AgCl}=\dfrac{28,7}{143,5}=0,2\) (mol) \(\Rightarrow n_{KCl}+n_{NaCl}=0,2\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}+n_{KCl}=0,2\\58,5.n_{NaCl}+74,5.n_{KCl}=13,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=0,1\\n_{KCl}=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{NaCl}=58,5.0,1=5,85\left(g\right)\\m_{KCl}=74,5.0,1=7,45\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

b) \(C\%_{NaCl}=\dfrac{5,85}{500}.100\%=1,17\%\)

\(C\%_{KCl}=\dfrac{7,45}{500}.100\%=1,49\%\)

Bình luận (0)
Cao Dũng
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
8 tháng 7 lúc 16:33

Gọi CTPT cần tìm là CxHyOzNt.

%O = 100 - %C - %H - %N = 20,083%

Ta có: \(x:y:z:t=\dfrac{65,272}{12}:\dfrac{8,787}{1}:\dfrac{20,083}{16}:\dfrac{5,858}{14}=13:21:3:1\)

→ (C13H21O3N)n

\(\Rightarrow n=\dfrac{239}{12.13+1.21+16.3+14.1}=1\)

Vậy: CTPT cần tìm là C13H21O3N.

 

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
28 tháng 6 lúc 21:10

a,PTHH:

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

x               6x             2x           3x

\(ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O\)

y             2y              y             y 

\(\left\{{}\begin{matrix}160x+81y=16,1\\325x+136y=29,85\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x=0,05;y=0,1\)

b,\(\%m_{Fe_2O_3}=\dfrac{0,05.160}{16,1}.100\%=49,69\%\)

\(\%m_{ZnO}=100\%-49,69=50,31\%\)

c, \(C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,5}{0,3}=\dfrac{5}{3}\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Yulian
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
28 tháng 6 lúc 10:10

a, Ta có: 100nCaCO3 + 84nMgCO3 = 4,68 (1)

PT: \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(MgCO_3+2HCl\rightarrow MgCl_2+CO_2+H_2O\)

Theo PT: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}+n_{MgCO_3}=\dfrac{1,2395}{24,79}=0,05\left(mol\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCO_3}=0,03\left(mol\right)\\n_{MgCO_3}=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CaCO_3}=0,03.100=3\left(g\right)\\m_{MgCO_3}=0,02.84=1,68\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

b, Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{0,1.36,5}{20\%}=18,25\left(g\right)\)

⇒ m dd sau pư = 4,68 + 18,25 - 0,05.44 = 20,73 (g)

Có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,03\left(mol\right)\\n_{MgCl_2}=n_{MgCO_3}=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{CaCl_2}=\dfrac{0,03.111}{20,73}.100\%\approx16,1\%\\C\%_{MgCl_2}=\dfrac{0,02.95}{20,73}.100\%\approx9,2\%\end{matrix}\right.\)

c, \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Cô Phương Thảo
24 tháng 6 lúc 21:44

Các chất tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo ra H2 là Mg

Bình luận (0)
Ahaaaa
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
22 tháng 6 lúc 22:18

\(n_{NO_2}=\dfrac{3,7185}{24,79}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH:

\(Zn+4HNO_{3\left(đ,n\right)}\rightarrow Zn\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

x            4x                      x                 2x            2x

\(Cu+4HNO_{3\left(đ,n\right)}\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

y              4y                    y                  2y          2y

\(\left\{{}\begin{matrix}65x+64y=4,825\\2x+2y=0,15\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{40}\\y=\dfrac{1}{20}\end{matrix}\right.\)

\(a,\%m_{Zn}=\dfrac{\dfrac{1}{40}.65}{4,825}.100\%=33,68\%\)

\(\%m_{Cu}=\dfrac{\dfrac{1}{20}.64}{4,825}.100\%=66,32\%\)

b, PTHH:

\(Zn+2H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow ZnSO_4+SO_2+2H_2O\)

1/40                                               1/40

\(Cu+2H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

1/20                                         1/20 

\(V_{SO_2}=\left(\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{20}\right).24,79=1,85925\left(L\right)\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
22 tháng 6 lúc 21:55

\(n_{H_2}=\dfrac{17,353}{24,79}=0,7\left(mol\right)\)

PTHH:

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)

x           2x         x                x 

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

y           3y          y              1,5y

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

z           2z         z            z 

\(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y+56z=24,6\\x+1,5y+z=0,7\\3x-1,5y=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{10}\\y=\dfrac{1}{5}\\z=\dfrac{3}{10}\end{matrix}\right.\)

\(a,m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\)

\(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\)

\(m_{Fe}=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

\(b,m_{HCl}=\left(2.0,1+3.0,2+2.0,3\right).36,5:20\%.110\%=281,05\left(g\right)\)

\(m_{dd}=24,6+281,05-\left(0,7.2\right)=304,25\left(g\right)\)

\(c,C\%_{MgCl_2}=\dfrac{0,1.95}{304,25}.100\%=3,122\%\)

\(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{0,2.133,5}{304,25}.100\%=8,78\%\)

\(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,3.127}{304,25}.100\%=12,523\%\)

\(C\%_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{0,14.36,5}{304,25}=1,68\%\)

\(d,PTHH:\)

\(Mg+2H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O\)

0,1                                               0,1

\(2Al+6H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

0,2                                                     0,3 

\(2Fe+6H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

0,3                                                     0,45

\(V_{SO_2}=\left(0,1+0,3+0,45\right).24,79=21,0715\left(l\right)\)

Bình luận (0)