Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (4)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (11)
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Xem chi tiết
Khánh Đan
18 giờ trước (19:38)

Bài 1:

a, Hiện tượng: Có khí mùi hắc thoát ra.

b, Ta có: \(m_{H_2SO_4}=100.24,5\%=24,5\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{24,5}{98}=0,25\left(mol\right)\)

PT: \(Na_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+SO_2+H_2O\)

Theo PT: \(n_{Na_2SO_3}=n_{H_2SO_4}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{Na_2SO_3}=\dfrac{0,25.126}{200}.100\%=15,75\%\)

c, Theo PT: \(n_{SO_2}=n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,25\left(mol\right)\)

⇒ m dd sau pư = 200 + 100 - 0,25.64 = 284 (g)

\(\Rightarrow C\%_{Na_2SO_4}=\dfrac{0,25.142}{284}.100\%=12,5\%\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
18 giờ trước (19:42)

Bài 2:

a, Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

PT: \(BaCl_2+MgSO_4\rightarrow MgCl_2+BaSO_{4\downarrow}\)

b, Ta có: \(m_{BaCl_2}=200.20,8\%=41,6\left(g\right)\Rightarrow n_{BaCl_2}=\dfrac{41,6}{208}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{MgCl_2}=n_{BaSO_4}=n_{MgSO_4}=n_{BaCl_2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddMgSO_4}=\dfrac{0,2.120}{12\%}=200\left(g\right)\)

c, Ta có: m dd sau pư = 200 + 200 - 0,2.233 = 353,4 (g)

\(\Rightarrow C\%_{MgCl_2}=\dfrac{0,2.95}{353,4}.100\%\approx5,38\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Anh Tuấn
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
Hôm qua lúc 8:33

\(C_xH_yCOOC_2H_5+\left[\left(3+x\right).2+\dfrac{5+y}{2}-2\right]O_2\underrightarrow{t^o}\left(3+x\right)CO_2\uparrow+\left(\dfrac{5+x}{2}\right)H_2O\)

Bình luận (2)
Adrien Hoan
Hôm qua lúc 8:35

\(C_xH_yCOOC_2H_5+\left(\dfrac{2x+y+9}{2}\right)O_2->\left(x+3\right)CO_2+\left(\dfrac{y+5}{2}\right)H_2O\)

Bình luận (3)
Bảo TrâmUwU
Xem chi tiết
Adrien Hoan
Hôm kia lúc 10:34

\(n_{H_2SO_4}=n_{H_2O}=n_{O\left(hh\right)}=0,2mol\\ \Rightarrow m_{KL}=20-16\cdot0,2=16,8g\\ \Rightarrow m_{sulfate}=96\cdot0,2+16,8=36g\)

Bình luận (0)
Dấu name
Xem chi tiết
Khánh Đan
31 tháng 5 lúc 17:11

a, \(n_{KOH}=0,3.1=0,3\left(mol\right)\)

PT: \(2KOH+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

Theo PT: \(n_{K_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{KOH}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{K_2SO_4}=0,15.174=26,1\left(g\right)\)

b, \(C_{M_{K_2SO_4}}=\dfrac{0,3}{0,3+0,2}=0,6\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Kieu Thuong
Xem chi tiết
Khánh Đan
31 tháng 5 lúc 17:10

a, \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 24x + 56y = 8 (1)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{MgCl_2}=n_{Mg}=x\left(mol\right)\\n_{FeCl_2}=n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 95x + 127y = 22,2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = y = 0,1 (mol)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,1.24}{8}.100\%=30\%\\\%m_{Fe}=70\%\end{matrix}\right.\)

b, \(n_{HCl}=2n_{Mg}+2n_{Fe}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{0,4}{1}=0,4\left(l\right)\)

Bình luận (2)
Kieu Thuong
Xem chi tiết
Song Thư
31 tháng 5 lúc 8:58

\(\overset{0}{Cu}+\overset{+1+5-2}{HNO_3}\rightarrow\overset{+2+5-2}{Cu\left(NO_3\right)_2}+\overset{+4-2}{NO_2}+\overset{+1-2}{H_2O}\)

Chất khử : \(Cu\)

Chất oxi hóa : \(N\)

Tiến trình oxi hóa : \(\overset{0}{Cu}\rightarrow\overset{+2}{Cu}+2e\)    \(|\)  \(\times1\)

Tiến trình khử : \(\overset{+5}{N}+1e\rightarrow\overset{+4}{N}\)            \(|\)  \(\times2\)

Cân bằng pt : \(Cu+4HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

Bình luận (0)
Hàng Tô Kiều Trang
Xem chi tiết
Khánh Đan
30 tháng 5 lúc 21:12

Ta có: \(n_{NaOH}=0,1.1,54=0,154\left(mol\right)\)

Gọi: V dd Y = a (l) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=0,2a\left(mol\right)\\n_{AlCl_3}=0,3a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PT: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\) (1)

\(3NaOH+AlCl_3\rightarrow3NaCl+Al\left(OH\right)_{3\downarrow}\) (2)

\(NaOH+Al\left(OH\right)_3\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\) (3)

a, - Kết tủa trắng bắt đầu xuất hiện khi pư (1) vừa kết thúc.

Theo PT: \(n_{NaOH}=n_{HCl}\Rightarrow0,154=0,2a\Rightarrow a=0,77\left(l\right)=770\left(ml\right)\)

b, - Kết tủa trắng lớn nhất khi pư (2) vừa kết thúc.

Theo PT: \(n_{NaOH}=n_{HCl}+3n_{AlCl_3}\Rightarrow0,154=0,2a+3.0,3a\Rightarrow a=0,14\left(l\right)=140\left(ml\right)\)

c, Ta có: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{1,638}{78}=0,021\left(mol\right)\)

- TH1: Kết tủa chưa bị hòa tan.

Theo PT: \(n_{NaOH}=n_{HCl}+3n_{Al\left(OH\right)_3}\Rightarrow0,154=0,2a+3.0,021\Rightarrow a=0,455\left(l\right)=455\left(ml\right)\)

- TH2: Kết tủa đã bị hòa tan một phần.

Theo PT: \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=n_{AlCl_3}=0,3a\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3\left(3\right)}=0,3a-0,021\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=n_{HCl}+3n_{AlCl_3}+n_{Al\left(OH\right)_3\left(3\right)}\)

\(\Rightarrow0,154=0,2a+3.0,3a+0,3a-0,021\Rightarrow a=0,125\left(l\right)=125\left(ml\right)\)

d, \(n_{NaOH}=0,1.1,5=0,15\left(mol\right)\)

PT: \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

____x________x (mol)

\(AlCl_3+4NaOH\rightarrow NaAlO_2+3NaCl+2H_2O\)

y___________4y_______y (mol)

\(HCl+NaAlO_2+H_2O\rightarrow Al\left(OH\right)_{3\downarrow}+NaCl\)

z_________z (mol)

\(AlCl_3+3NaAlO_2+6H_2O\rightarrow4Al\left(OH\right)_{3\downarrow}+3NaCl\) (*)

b___________3b (mol)

\(3HCl+Al\left(OH\right)_3\rightarrow AlCl_3+3H_2O\)

- Thu được tủa bền, không tan khi lắc dd khi vừa kết thúc pư (*)

Theo PT: x + 4y = 0,15  và z + 3b = y ⇒ x + 4y + z + 3b = 0,15 + y ⇒ (x + z) + 3.(y + b) = 0,15

Mà: x + z = 0,2a

y + b = 0,3a 

⇒ 0,2a + 3.0,3a = 0,15 ⇒ a = 3/22 (l) = 1500/11 (ml)

 

Bình luận (0)
Huy Be
Xem chi tiết
Khánh Đan
30 tháng 5 lúc 9:42

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{Al}=\dfrac{0,81}{27}=0,03\left(mol\right)\)

- E gồm: Ag, Cu và Fe dư.

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Theo PT: \(n_{Fe\left(dư\right)}=n_{H_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\) ⇒ nFe pư = 0,05 - 0,03 = 0,02 (mol)

⇒ mAg + mCu = 8,12 - 0,03.56 = 6,44 (g) 

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{AgNO_3}=x\left(mol\right)\\n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) 

BTNT Ag: nAg = nAgNO3 = x (mol)

BTNT Cu: nCu = nCu(NO3)2 = y (mol)

⇒ 108x + 64y = 6,44 (1)

Theo ĐLBT e, có: 2nFe pư + 3nAl = nAg+ + 2nCu2+ ⇒ nAg + 2nCu = 0,13 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,03\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{AgNO_3}}=\dfrac{0,03}{0,2}=0,15\left(M\right)\\C_{M_{Cu\left(NO_3\right)_2}}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
ai bt j
Xem chi tiết
POP POP
27 tháng 5 lúc 11:14

\(a,n_{HCl}=0,1.3=0,3\left(mol\right)\\ Đặt:n_{CuO}=a\left(mol\right);n_{ZnO}=b\left(mol\right)\left(a,b>0\right)\\ PTHH:CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\\ ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}80a+81b=12,1\\2a+2b=0,3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,1\end{matrix}\right.\\ \%m_{CuO}=\dfrac{80.0,05}{12,1}.100\approx33,058\%\\ \%m_{ZnO}=\dfrac{81.0,1}{12,1}.100\approx66,942\%\\ b,V_{ddsau}=V_{ddHCl}=0,3\left(l\right)\\ n_{CuCl_2}=n_{CuO}=a=0,05\left(mol\right);n_{ZnCl_2}=n_{ZnO}=b=0,1\left(mol\right)\\ C_{MddCuCl_2}=\dfrac{0,05}{0,3}=\dfrac{1}{6}\left(M\right);C_{MddZnCl_2}=\dfrac{0,1}{0,3}=\dfrac{1}{3}\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)