Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 7 giờ trước (22:37)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 giờ trước (18:46)

\(n_{CO_2} = 0,1 ; n_{H_2O} = 0,1\)

\(M_X = \dfrac{1}{ \dfrac{0,373}{22,4}} = 60(đvC)\)

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{O_2} = 0,1.44 + 1,8 -3 = 3,2(gam)\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,1(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,1\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,1.2 = 0,2\ mol\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} -2n_{O_2} = 0,1(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Ta có : 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{0,2}{0,05} = 4\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Vậy CTPT của X : C2H4O2

Bình luận (0)
Do Duc Thanh
Do Duc Thanh 11 giờ trước (17:51)

 Em thiếu 1 ý nữa là khí nào tác dụng với NaOH, tác dụng với Cu trong dung dịch HCl

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 11 giờ trước (18:01)

Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O

NH4HCO3 + HCl -> NH4Cl + CO2 + H2O

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + NH3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O -> Ba(AlO2)2 + 3H2

Tác dụng với NaOH

2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

2NaOH + Cl-> NaCl + NaClO + H2O

Tác dụng với dd HCl

NH3 + HCl -> NH4Cl

Bình luận (0)
Huy Nguyen
Huy Nguyen 11 giờ trước (18:32)

Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O

NH4HCO3 + HCl -> NH4Cl + CO2 + H2O

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + NH3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O -> Ba(AlO2)2 + 3H2

Tác dụng với NaOH

2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H2O

Tác dụng với dd HCl

NH3 + HCl -> NH4Cl

Bình luận (0)
Như Khương Nguyễn
Như Khương Nguyễn 10 tháng 10 2017 lúc 17:40

Nung hỗn hợp gồm KHCO3, CaCO3, MgCO3 trong bình chân không đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn X, hỗn hợp khí, và hơi Y

\(2KHCO_3-t^o->K_2CO_3+CO_2+H_2O\)

\(CaCO_3-t^o->CO_2+H_2O\)

\(MgCO_3-t^0->MgO+CO_2\)

=> Hỗn hợp chất rắn X là : \(K_2CO_3;CaO;MgO\)

Hỗn hợp khí và hơi Z : \(CO_2;H_2O\)

Cho X vào nước dư thu được dung dịch A và kết tủa Z

\(CaO+H_2O-->Ca\left(OH\right)_2\)

=> Dung dịch A là Ca(OH)2 , kết tủa Z là \(CaCO_3;MgO\)

Hấp thụ toàn bộ Y vào A, thu được kết tủa B và dung dịch C

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

\(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Kết tủa B : CaCO3 ; dung dịch C : \(Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Dd C tác dụng với dd NaOH lại thu được kết tủa B

\(Ca\left(HCO_3\right)_2+2NaOH-->CaCO_3+Na_2CO_3+2H_2O\)

Ok r đó

Bình luận (0)
HuyyPhôMaiツ
HuyyPhôMaiツ 14 giờ trước (15:15)

Làm hơi tắt tí bạn thông cảm :v

\(NaHCO_3-t^o->Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O\)

\(BaCO_3-t^o->BaO+CO_2\uparrow\)

\(MgCO_3-t^o->MgO+CO_2\uparrow\)

=> X : Na2CO3 ; BaO ; MgO

     Y : CO2 , hơi nước

- X + nước ( dư ) , MgO không tan

\(BaO+H_2O-->Ba\left(OH\right)_2\)

\(Na_2CO_3+Ba\left(OH\right)_2-->BaCO_3\downarrow+2NaOH\)

=> dd A : NaOH ; Ba(OH)2 

          Z : BaCO3 ; MgO

- Y + A 

\(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O\)

\(CO_2+Ba\left(OH\right)_2-->BaCO_3+H_2O\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 13 giờ trước (15:57)

bạn xem lại đề !!

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 11 giờ trước (18:04)

Chắc là phân biệt cacbon monooxit và cacbon dioxit 

Cách 1 : 

Sục mỗi khí lần lượt vào dung dịch Ca(OH)2 dư : 

- Tạo kết tủa trắng : CO2 

- Không HT : CO 

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

Cách 2 : 

Dẫn mỗi khí qua CuO nung nóng : 

- Chất rắn màu đen hóa đỏ : CO 

- Không HT : CO2 

CuO + CO => Cu + CO2 (t0)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 18 giờ trước (11:06)

Kali nitrat (KNO3)

Bình luận (0)
quân nguyễn duy
quân nguyễn duy Hôm qua lúc 23:17
Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 giờ trước (19:13)

Cách phòng tránh :

- Luôn mở cửa thông thoáng khi sưởi bằng lò đốt than trong nhà.

- Không nổ máy xe máy,xe hơi trong khu vực nhà ở.

- Sinh hoạt ở nơi cách xa các khu công nghiệp, khu đốt rác,..

- Khi phát hiện có khí lạ, phải lấy khăn ướt che mũi và đi ra xa khu vực phát hiện.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN