Sigma
4 giờ trước (22:57)

Ta có \(F=sin^2\dfrac{\pi}{6}+...+sin^2\pi=\left(sin^2\dfrac{\pi}{6}+sin^2\dfrac{5\pi}{6}\right)+\left(sin^2\dfrac{2\pi}{6}+sin^2\dfrac{4\pi}{6}\right)+\left(sin^2\dfrac{3\pi}{6}+sin^2\pi\right)=\left(sin^2\dfrac{\pi}{6}+cos^2\dfrac{\pi}{6}\right)+\left(sin^2\dfrac{2\pi}{6}+cos^2\dfrac{2\pi}{6}\right)+\left(1+0\right)=1+1+1=3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 giờ trước (22:44)

\(M^2=\left(3sinx+4cosx\right)^2\le\left(3^2+4^2\right)\left(sin^2x+cos^2x\right)=25\)

\(\Rightarrow-5\le M\le5\)

\(\Rightarrow M_{max}=5\) ; \(M_{min}=-5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
5 giờ trước (21:25)

Áp dụng BĐT: \(x^2+y^2+z^2\ge\dfrac{1}{3}\left(x+y+z\right)^2\) ta có:

\(a+b+b\ge\dfrac{1}{3}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{b}\right)^2\Rightarrow\sqrt{\dfrac{a+2b}{3}}\ge\dfrac{\sqrt{a}+2\sqrt{b}}{3}\)

Tương tự: \(\sqrt{\dfrac{b+2c}{3}}\ge\dfrac{\sqrt{b}+2\sqrt{c}}{3}\) ; \(\sqrt{\dfrac{c+2a}{3}}\ge\dfrac{\sqrt{c}+2\sqrt{a}}{3}\)

Cộng vế với vế và rút gọn:

\(\sqrt{\dfrac{a+2b}{3}}+\sqrt{\dfrac{b+2c}{3}}+\sqrt{\dfrac{c+2a}{3}}\ge\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\) (đpcm)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
7 giờ trước (19:14)

47.

\(\left(cot\alpha+tan\alpha\right)^2=\left(\dfrac{cos\alpha}{sin\alpha}+\dfrac{sin\alpha}{cos\alpha}\right)^2=\left(\dfrac{cos^2\alpha+sin^2\alpha}{sin\alpha.cos\alpha}\right)^2=\dfrac{1}{sin^2\alpha.cos^2\alpha}\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Tuyến
7 giờ trước (19:16)

(cota +tana)\(^2\)=cot\(^2\)a+2cota.tana+tan\(^2\)a=(cot\(^2\)a +1)+(tan\(^2\)+1)=\(\dfrac{1}{sin^2a}\)+\(\dfrac{1}{cos^2a}\)=\(\dfrac{cos^2a+sin^2a}{cos^2a.sin^2a}\)=\(\dfrac{1}{cos^2a.sin^2a}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Châu
5 giờ trước (21:50)

\((\cot\alpha+\tan\alpha)\)\(=\dfrac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}+\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+2\dfrac{\cos}{\sin}\dfrac{\sin}{\cos}\)\(=\dfrac{\cos^4\alpha+\sin^4\alpha}{\sin^2\alpha.\cos^2\alpha}+2\)\(=\dfrac{\cos^4\alpha+\sin^4\alpha+2\sin^2\alpha.\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha.\cos^2\alpha}\)\(=\dfrac{(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha)^2}{\sin^2\alpha.\cos^2\alpha}\)
mà : \(\sin^2+\cos^2=1\)
\(\Rightarrow\)\((\cot\alpha+\tan\alpha)\)2\(=\)\(\dfrac{1}{\sin^2\alpha.\cos^2\alpha}\)
\(\Rightarrow\)Đáp án: D

Bình luận (0)
Hồng Phúc
8 giờ trước (18:35)

\(S_{MND}???\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
12 giờ trước (14:49)

Yêu cầu của đề là gì vậy bạn?

Bình luận (0)
Etermintrude💫
18 giờ trước (9:10)

undefinedundefinedundefined

Bình luận (0)
Akai Haruma
14 giờ trước (12:28)

Lời giải:

Do $I\in (x-2y-1=0)$ nên gọi tọa độ của $I$ là $(2a+1,a)$

Đường tròn đi qua 2 điểm $A,B$ nên: $IA^2=IB^2=R^2$

$\Leftrightarrow (2a+1+2)^2+(a-1)^2=(2a+1-2)^2+(a-3)^2=R^2$

$\Rightarrow a=0$ và $R^2=10$

Vậy PTĐTr là: $(x-1)^2+y^2=10$

Bình luận (0)
Hồng Phúc
14 giờ trước (12:35)

Giả sử \(I=\left(2m+1;m\right)\)

Ta có: \(IA=IB\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(-2-2m-1\right)^2+\left(1-m\right)^2}=\sqrt{\left(2-2m-1\right)^2+\left(3-m\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow4m^2+9+12m+m^2-2m+1=4m^2-4m+1+m^2-6m+9\)

\(\Leftrightarrow5m^2+10m+10=5m^2-10m+10\)

\(\Leftrightarrow m=0\)

\(\Rightarrow I=\left(1;0\right)\)

Bán kính \(R=\sqrt{\left(2-1\right)^2+3^2}=\sqrt{10}\)

Phương trình đường tròn: \(\left(x-1\right)^2+y^2=10\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN