Bài 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Natsu Dragneel 2005

Cho biểu thức P = \(\frac{x-2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}}+\frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}}\), với x > 0 , x ≠ 1 . Rút gọn P và tìm tất cả các giá trị của x sao cho giá trị của P là một số nguyên.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN