Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 5
Điểm SP 6

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

B.Thị Anh Thơ
Vy Le