Lê tuấn Vũ
4 giờ trước (22:43)

Giảm áp, 2000 vòng.

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
4 giờ trước (22:23)

1.  We understand them as well as they understand we. => us

Sau động từ ta dùng tân ngữ

2.  I am not sure where he’s from. He’s either Spanish nor Italian. => or

either .... or

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
4 giờ trước (22:20)

1.  Although he studied hard, he couldn't succeed......in.......... getting a high score in his test.

succeed in : thành công trong vấn đề gì đó

2.  Most people agree that kindergarten contributes............. the child's mental development.

contributes to: để giúp gây ra một sự kiện hoặc tình huống

3.  I plan to keep up.......with....... my friend when we go running. I don't like to get behind him.

keep up with : hòa nhập với gì đó..

Bình luận (0)
Quin
4 giờ trước (22:37)

0. alike -> like ( câu hỏi về ngoại hình: ai đó trông như thế nào)

1. to go -> going ( before +V-ing)

2. for -> to ( how to : cách làm gì đó )

Bình luận (0)
Bảo Trâm
4 giờ trước (22:17)

1.understand we-> understand us

2.either-> neither

Bình luận (0)
Quin
4 giờ trước (22:43)

1. Isolation ( isolation [from somebody (something)]: sự cô lập từ ai)

2. unable ( I was unable to understand what the problem was : tôi không thể hiểu vấn đề là gì.) 

3. mixture ( mixture= sự pha trộn. Sau tobe nên ta dùng noun )

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN