Bài 7: Tỉ lệ thức

Vũ Minh Hằng

Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức sau : \(\dfrac{-1.2}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

meo con
15 tháng 9 2017 lúc 16:42

\(Từ\) \(\dfrac{-1,2}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\Rightarrow\) \(\dfrac{1,6}{-1,2}=\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{55}\)

\(\Rightarrow\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{55}=\dfrac{1,6}{-1,2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}=\dfrac{-1,2}{1,6}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Majikku
Xem chi tiết
Nhữ Thanh Hà
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết
hung super
Xem chi tiết