Bài 7: Tỉ lệ thức

Sách Giáo Khoa

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau :

                 \(6:\left(-27\right)=\left(-6\dfrac{1}{2}\right):29\dfrac{1}{4}\)

Thảo Phương
13 tháng 7 2017 lúc 15:06

6:(-27)=(\(-6\dfrac{1}{2}\))\(:29\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)6:(-27)=\(\left(-\dfrac{13}{2}\right):\dfrac{117}{4}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(-\dfrac{13}{2}\right):\dfrac{117}{4}\)=\(\left(-\dfrac{13}{2}\right):\dfrac{4}{117}\)=\(-\dfrac{2}{9}\)

Ta có:\(\dfrac{6}{-27}=\dfrac{-2}{9}\)

hay\(\dfrac{6}{-2}=\dfrac{-27}{9}\);\(\dfrac{6}{-2}=\dfrac{27}{-9}\);\(\dfrac{2}{-9}=\dfrac{6}{-27}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trần phương thu
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Huyền
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Pham Minh Nguyet
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết