Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 837
Điểm GP 46
Điểm SP 1082

Người theo dõi (76)

Đang theo dõi (26)