Bài 7: Tỉ lệ thức

Đoàn Hoàng Mỹ Duyên

Lập tất cả các tỉ lệ thứ có được từ tỉ lệ thức sau: \(\dfrac{-12}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 2022 lúc 14:38

\(\dfrac{-12}{-7\dfrac{1}{3}}=\dfrac{1.6}{55};\dfrac{1.6}{-12}=\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{55};\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{-12}=\dfrac{55}{1.6}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Majikku
Xem chi tiết
Nhữ Thanh Hà
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
hung super
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết