Bài 7: Tỉ lệ thức

Majikku

1. Tìm x, biết :

a, \(1\dfrac{5}{6}\) = \(\dfrac{-x}{5}\) b, 4,25 : 8 = -3,5 : x

2. Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức sau :

\(\dfrac{-12}{1,6}\) = \(\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

N
18 tháng 9 2017 lúc 12:09

1)

a) \(1\dfrac{5}{6}=\dfrac{-x}{5}\)

\(\Rightarrow\dfrac{11}{6}=\dfrac{-x}{5}\)

\(\Rightarrow-x=\dfrac{5.11}{6}=\dfrac{55}{6}\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{55}{6}\)

b) 4,25 : 8 = -3,5 : x

\(\dfrac{4,25}{8}=\dfrac{-3,5}{x}\)

\(x=\dfrac{-3,5.8}{4,25}\)

\(x=\dfrac{-28}{4,25}\)

2.

\(-\dfrac{12}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

\(\Rightarrow-\dfrac{12}{1,6}=\dfrac{55}{-\dfrac{22}{3}}\)

Ta có thể lặp đc các tỉ lệ thức sau:

\(-\dfrac{12}{1,6}=\dfrac{55}{-\dfrac{22}{3}}\)

\(\dfrac{-\dfrac{22}{3}}{1,6}=\dfrac{55}{-12}\)

\(-\dfrac{12}{55}=\dfrac{1,6}{-\dfrac{22}{3}}\)

\(\dfrac{1,6}{-12}=\dfrac{-\dfrac{22}{3}}{55}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Nhữ Thanh Hà
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết
Võ Mạnh Tiến
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
trần phương thu
Xem chi tiết