Bài 7: Tỉ lệ thức

Vũ Khắc Hùng
Xem chi tiết
Trà My
12 tháng 5 2017 lúc 22:17

ở câu hs tương tự có người trả lời giúp bn đấy

Bình luận (0)
Trang Thùy
19 tháng 7 2019 lúc 15:26
https://i.imgur.com/gZnZZEk.jpg
Bình luận (0)
Đức Mạnh Trần Tommy
Xem chi tiết

Ta có \(\dfrac{ab}{b}=\dfrac{bc}{c}\Rightarrow\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{b}=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{c}{c}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b}\cdot1=\dfrac{b}{c}\cdot1\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\)(đpcm)

Bình luận (13)
Giang
8 tháng 6 2017 lúc 15:43

Đề sai nhé!

Đức Mạnh Trần Tommy

Bình luận (4)
Giang
8 tháng 6 2017 lúc 15:55

Giải:

Có:

\(\dfrac{\overline{ab}}{b}=\dfrac{\overline{bc}}{c}\)

\(\Leftrightarrow abc=b^2c\)

Rút gọn c ở cả hai vế, ta được:

\(ab=b^2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{b}\) (đpcm)

Hình như là sai đó bạn Đức Mạnh Trần Tommy, thực sự mình không biết làm bài này.

Học tốt!vui

Bình luận (1)
Đức Mạnh Trần Tommy
Xem chi tiết
Trần Minh Tú
9 tháng 6 2017 lúc 14:58

Cần điều kiên là a,b,c,d khác 0 và a+b+c+d khác 0;a-b-c+d khác 0;a-b+c-d khác 0 ; a+b-c-d khác 0 nhaTỉ lệ thức

Bình luận (0)
Trần Minh Tú
9 tháng 6 2017 lúc 14:33

Bài này sử dung tính chất dãy tỉ số bằng nhau và tính giao hoán của phép nhân để làm nhéHỏi đáp Toán

Bình luận (1)
Đức Mạnh Trần Tommy
Xem chi tiết
Mới vô
9 tháng 6 2017 lúc 14:28

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{a+b-c}{c}=\dfrac{b+c-a}{a}=\dfrac{c+a-b}{b}=\dfrac{a+b-c+b+c-a+c+a-b}{c+a+b}=\dfrac{a+b+c}{a+b+c}=1\)\(\dfrac{a+b-c}{c}=1\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{c}-\dfrac{c}{c}=1\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{c}-1=1\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{c}=2\)\(\dfrac{b+c-a}{a}=1\Leftrightarrow\dfrac{b+c}{a}-\dfrac{a}{a}=1\Leftrightarrow\dfrac{b+c}{a}-1=1\Leftrightarrow\dfrac{b+c}{a}=2\)\(\dfrac{c+a-b}{b}=1\Leftrightarrow\dfrac{c+a}{b}-\dfrac{b}{b}=1\Leftrightarrow\dfrac{c+a}{b}-1=1\Leftrightarrow\dfrac{c+a}{b}=2\)\(P=\left(1+\dfrac{b}{a}\right)\left(1+\dfrac{c}{b}\right)\left(1+\dfrac{a}{c}\right)\\ =\dfrac{a+b}{a}\cdot\dfrac{b+c}{b}\cdot\dfrac{c+a}{c}\\ =\left(a+b\right)\cdot\dfrac{1}{a}\cdot\left(b+c\right)\cdot\dfrac{1}{b}\cdot\left(c+a\right)\cdot\dfrac{1}{c}\\ =\left(a+b\right)\cdot\dfrac{1}{c}\cdot\left(b+c\right)\cdot\dfrac{1}{a}\cdot\left(c+a\right)\cdot\dfrac{1}{b}\\ =\dfrac{a+b}{c}\cdot\dfrac{b+c}{a}\cdot\dfrac{c+a}{b}\\ =2\cdot2\cdot2\\ =8\)

Vậy \(P=8\)

Bình luận (3)
Trần Minh Tú
9 tháng 6 2017 lúc 14:34

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Bùi Lê Trâm Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
18 tháng 6 2017 lúc 8:47

Giải:
Đặt \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=k\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2k\\y=3k\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(xy=6\)

\(\Rightarrow6k^2=6\)

\(\Rightarrow k^2=1\)

\(\Rightarrow k=\pm1\)

+) \(k=1\Rightarrow x=2,y=3\)

+) \(k=-1\Rightarrow x=-2,y=-3\)

Vậy...

Bình luận (1)
Hà Linh
18 tháng 6 2017 lúc 8:48

Đặt \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=k\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2k\\y=3k\end{matrix}\right.\)

Vì xy = 6 \(\Rightarrow\) 2k . 3k = 6

6k = 6

k = 1

Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}x=2.1=2\\y=3.1=3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
Phạm Tú Uyên
18 tháng 6 2017 lúc 8:50

Xét: \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=k\)

\(\Rightarrow x=2k;y=3k\)

\(\Rightarrow xy=2k.3k=6k^2\)

\(\Rightarrow6k^2=6\Rightarrow k^2=1\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}k=-1\\k=1\end{matrix}\right.\)

TH1: \(x=-2;y=-3\) (loại)

TH2: \(x=2;y=3\) (chọn)

Vậy x=2; y=3

Bình luận (1)
Bùi Lê Trâm Anh
Xem chi tiết
Đức Hiếu
26 tháng 6 2017 lúc 8:46

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{x-3}{7}=\dfrac{y-5}{5}=\dfrac{z-7}{3}=\dfrac{x-3+y-5+z-7}{7+5+3}\)

\(=\dfrac{45-15}{15}=\dfrac{30}{15}=2\) (do \(x+y+z=45\))

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2.7+3\\y=2.5+5\\z=2.3+7\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=17\\y=15\\z=13\end{matrix}\right.\)

Vậy.......

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (3)
Nguyen HaiDang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu
28 tháng 6 2017 lúc 0:59

\(\left(85\dfrac{7}{30}-83\dfrac{5}{18}\right):2\dfrac{2}{3}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow[\left(85-83\right)+\left(\dfrac{7}{30}-\dfrac{5}{18}\right)]:2\dfrac{2}{3}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow1\dfrac{43}{45}:2\dfrac{2}{3}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{88}{45}:\dfrac{8}{3}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{88}{45}.\dfrac{3}{8}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{11}{15}=0,01x:4\)

\(\Leftrightarrow0,01x:4=\dfrac{11}{15}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{11}{15}.4:0,01\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{880}{3}\)

Vậy x = \(\dfrac{880}{3}\)

Bình luận (0)
Trần Trọng Quân
8 tháng 7 2018 lúc 9:18

Ta có:

\(\left(85\dfrac{7}{30}-83\dfrac{5}{18}\right):2\dfrac{2}{3}=0.01x:4\\ \left(\left(85-83\right)+\left(\dfrac{7}{30}-\dfrac{5}{18}\right)\right):\dfrac{8}{3}=0.01x:4\\ \dfrac{88}{45}:\dfrac{8}{3}=0.01x:4\\ \dfrac{11}{15}=0.01x:4\\ \dfrac{44}{15}=0.01x\\ x=\dfrac{44}{15}:0.01\\ x=\dfrac{880}{3}\)

Vậy \(x=\dfrac{880}{3}\)

Bình luận (0)
Bùi Lê Trâm Anh
Xem chi tiết
Mysterious Person
28 tháng 6 2017 lúc 7:47

a) \(\left\{{}\begin{matrix}3x=4y\\x+y=-56\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}3x-4y=0\\x+y=-56\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}3x-4y=0\\4x+4y=-224\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}7x=-224\\x+y=-56\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{-224}{7}=-32\\x+y=-56\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=-32\\-32+y=-56\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=-32\\y=-24\end{matrix}\right.\) vậy \(x=-32;y=-24\)

Bình luận (1)
Aki Tsuki
28 tháng 6 2017 lúc 8:00

b/ Theo đề ta có: \(\dfrac{x}{4}=\dfrac{x}{5}\Rightarrow\dfrac{x}{12}=\dfrac{x}{15}\)

\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}\Rightarrow\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{8}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{15}\)\(x+y-z=10\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số = nhau ta có:

\(\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{15}=\dfrac{x+y-z}{12+8-15}=\dfrac{10}{5}=2\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\cdot12=24\\y=2\cdot8=16\\z=2\cdot15=30\end{matrix}\right.\)

Vậy.............

Bình luận (2)
Từ Thị Hương Trà
29 tháng 6 2017 lúc 8:04

a) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}3x=4y\\x+y=-56\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}3x-4y=0\\x+y=-56\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}3x-4y=0\\4x+4y=-224\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}7x=-224\\x+y=-56\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{-224}{7}=-32\\x+y=-56\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=-32\\-32+y=-56\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=-32\\y=-24\end{matrix}\right.\) vậy x= -32; y= -24

Bình luận (1)
Nam Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
2 tháng 7 2017 lúc 19:53

\(\dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{x-2}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x+2\right)\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x-3=x^2-4\)

\(\Leftrightarrow2x=-1\)

\(\Leftrightarrow x=-0,5\)

Vậy...

Bình luận (0)
 Mashiro Shiina
2 tháng 7 2017 lúc 21:09

\(\dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{x-2}{x+3}\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x+2\right)\left(x-2\right)\)

\(x^2+3x-x-3=x^2-2x+2x-4\)

\(x^2-2x-3=x^2-4\)

\(2x-3=4\)

\(2x=7\)

\(x=3,5\)

Bình luận (0)
Đinh Danh Nam
Xem chi tiết
Đức Hiếu
4 tháng 7 2017 lúc 8:05

Ta có:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{4}\Rightarrow\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{4}\Rightarrow\dfrac{a}{27}=\dfrac{b}{12}\)(1)

\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{3}{5}\Rightarrow\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\Rightarrow\dfrac{b}{12}=\dfrac{c}{20}\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\dfrac{a}{27}=\dfrac{b}{12}=\dfrac{c}{20}\)

Đặt \(\dfrac{a}{27}=\dfrac{b}{12}=\dfrac{c}{20}=k\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=27k\\b=12k\\c=20k\end{matrix}\right.\)(*)

Thay (*) vào biểu thức \(\dfrac{a-b}{b-c}\) ta có:

\(\dfrac{27k-12k}{12k-20k}=\dfrac{15k}{-8k}=\dfrac{-15}{8}\)

Vậy.............

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (2)