Bài 7: Tỉ lệ thức

hung super

lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được tỉ lệ thức sau:

\(\dfrac{-12}{3,2}\)=\(\dfrac{-30}{10,8}\)

Lê Nữ Khánh Huyền
31 tháng 7 2017 lúc 14:05

lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được tỉ lệ thức sau:\(\dfrac{-12}{3,2}=\dfrac{-30}{10,8}\)

+ \(\dfrac{-12}{-30}=\dfrac{3,2}{10,8}\)

+ \(\dfrac{10,8}{3,2}=\dfrac{-30}{-12}\)

+ \(\dfrac{10,8}{-30}=\dfrac{3,2}{-12}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết