Công an Thạch Sơn

Hình thoi và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và bằng 96cm2. Biết hình thoi có đường chéo thứ nhất gấp 3 lần đường chéo thứ 2. Hình chữ nhật có chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính đường chéo hình thoi và cạnh hình chữ nhật.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 13:43

Gọi độ dài đường chéo thứ hai của hình thoi là x(cm)(Điều kiện: x>0)

Độ dài đường chéo thứ nhất của hình thoi là 3x(cm)

Diện tích hình thoi là 96cm2 nên ta có"

\(\dfrac{1}{2}\cdot3x\cdot x=96\)

=>\(x^2\cdot1,5=96\)

=>\(x^2=64\)

=>\(x=\sqrt{64}=8\)(nhận)

Vậy: Độ dài đường chéo thứ hai là 8cm

Độ dài đường chéo thứ nhất là \(8\cdot3=24\left(cm\right)\)

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là 6a(cm)

Diện tích hình chữ nhật là 96cm2 nên ta có: \(a\cdot6a=96\)

=>\(6a^2=96\)

=>\(a^2=16\)

=>\(a=\sqrt{16}=4\)

Vậy: Chiều rộng hình chữ nhật là 4cm

Chiều dài hình chữ nhật là \(4\cdot6=24\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Công an Thạch Sơn
6 tháng 12 2023 lúc 13:34

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gle Ea
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Nam Khánh
Xem chi tiết
Vũ Bằng Linh
Xem chi tiết
Hải Đăng
Xem chi tiết
Hoàng Khánh An Đỗ
Xem chi tiết
Hi Hi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
vvzfds
Xem chi tiết
trang phan
Xem chi tiết