Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 162
Số lượng câu trả lời 726
Điểm GP 8
Điểm SP 865

Người theo dõi (28)

9323
Kinen
Triết YUGI

Đang theo dõi (3)

Giang Lê Thị
khánh Ly