Phan Quỳnh

Đố các bạn biết sự khác nhau về cách dùng giữa thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) là gì nhỉ? Chúng mình cùng nhau bình luận nhé!!loading...

Hello!
10 tháng 5 lúc 17:48

Thì tương lai đơn (will) và thì tương lai gần (be going to) đều được sử dụng để diễn đạt các hành động hoặc sự kiện trong tương lai, nhưng chúng có những sự khác biệt về cách sử dụng:

- Thì tương lai đơn (will):
Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
Được sử dụng để thể hiện lời hứa, lời đe dọa, hoặc quyết định tức thì.

- Thì tương lai gần (be going to):
Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.
Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.

- Ví dụ:
Tôi sẽ gọi bạn sau (Tôi quyết định ngay lúc này).
Tôi sẽ đi du lịch vào mùa hè (Tôi đã quyết định trước).

Bình luận (0)
thanh
10 tháng 5 lúc 18:53

Sự khác nhau giữa cách dùng của thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) như sau:

1. Thì tương lai đơn (will): - Thường được sử dụng để diễn tả quyết định hoặc dự đoán đột ngột, không được lập kế hoạch trước. Ví dụ: I think it will rain tomorrow. (Tôi nghĩ ngày mai sẽ mưa.)

2. Thì tương lai gần (be going to): - Thường được sử dụng để diễn tả kế hoạch hoặc dự định đã được lên trước, hoặc dựa vào dấu hiệu hiện tại. Ví dụ: She is going to visit her grandparents next weekend. (Cô ấy sẽ đi thăm ông bà vào cuối tuần tới.)

Bình luận (0)
Vũ Khánh Linh
10 tháng 5 lúc 18:55

Thì tương lai đơn (will) và thì tương lai gần (be going to) đều được sử dụng để diễn đạt các hành động hoặc sự kiện trong tương lai, nhưng chúng có những sự khác biệt về cách sử dụng:

- Thì tương lai đơn (will):
Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
Được sử dụng để thể hiện lời hứa, lời đe dọa, hoặc quyết định tức thì.

- Thì tương lai gần (be going to):
Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.
Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.

- Ví dụ:
Tôi sẽ gọi bạn sau (Tôi quyết định ngay lúc này).
Tôi sẽ đi du lịch vào mùa hè (Tôi đã quyết định trước).

Bình luận (2)
A DUY
10 tháng 5 lúc 19:03

1. Thì tương lai đơn (will): - Thường được sử dụng để diễn tả quyết định hoặc dự đoán đột ngột, không được lập kế hoạch trước
2 thì tương lai gần :Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.

Bình luận (0)
Tui hổng có tên =33
10 tháng 5 lúc 19:10

Sự khác nhau giữa cách dùng của thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) như sau:
- Thì tương lai đơn (will):
+ Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
+ Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
- Thì tương lai gần (be going to):
+ Được sử dụng khi bạn
+ Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.đã quyết định làm một việc trước khi nói.

Bình luận (0)
GP Vĩnh Cửu
10 tháng 5 lúc 19:36

- Thì tương lai đơn (will):
Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
Được sử dụng để thể hiện lời hứa, lời đe dọa, hoặc quyết định tức thì.

- Thì tương lai gần (be going to):
Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.
Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.

Bình luận (0)
hihi
10 tháng 5 lúc 21:36

- Thì tương lai đơn (will):
Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
Được sử dụng để thể hiện lời hứa, lời đe dọa, hoặc quyết định tức thì.

- Thì tương lai gần (be going to):
Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.
Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.

Bình luận (0)
Minh Phương
11 tháng 5 lúc 5:50

Sự khác biệt chính giữa cách dùng thì tương lai đơn (will) và thì tương lai gần (be going to) là:

1. Thì tương lai đơn (will): Thường được sử dụng để diễn tả quyết định hoặc dự đoán ngẫu nhiên tại thời điểm nói. Ví dụ: I will call you later. (Tôi sẽ gọi bạn sau.)

2. Thì tương lai gần (be going to): Thường được sử dụng để diễn tả dự định hoặc kế hoạch đã được lập trước tại thời điểm nói. Ví dụ: I am going to study abroad next year. (Tôi sẽ đi du học nước ngoài vào năm sau.

Bình luận (0)
Cục Vàng 9999
11 tháng 5 lúc 7:56

Thì tương lai đơn (Future Simple):

Khái niệm: Thì này được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc mà không có kế hoạch, dự định hoặc quyết định trước khi nói.

Cấu trúc:Với động từ “to be”: S + Will + Be + Adj/N (Ví dụ: She will be a good teacher.)Với động từ thường: S + Will + V (0) (Ví dụ: He will visit his grandparents next week.)

Sử dụng:Diễn tả hành động được quyết định ngay tại lúc nói (Ví dụ: “Tomorrow is my birthday, I will buy a cake for myself.”)

Dự đoán trong tương lai nhưng không có căn cứ xác thực (Ví dụ: “I think he will pass the final exam.”)

Đưa ra lời đề nghị, hứa hẹn hoặc đe dọa (Ví dụ: “I will help you with your homework.”)

Thì tương lai gần (Be Going To):

Khái niệm: Thì này được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc có kế hoạch, dự định trước trong một tương lai không xa.

Cấu trúc:Với động từ “to be”: S + Am/Is/Are going to be + Adj/N (Ví dụ: She is going to be a mother this month.)Với động từ thường: S + Am/Is/Are going to + V (0) (Ví dụ: I am going to clean my room tonight.)

Sử dụng:Diễn tả hành động đã lên kế hoạch từ trước và chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần (Ví dụ: “I am going to clean my room tonight.”)

Diễn tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai gần (Ví dụ: “The cloud is very black; it is going to rain.”)

Diễn tả ý định, dự tính xảy ra trong tương lai (Ví dụ: “She is going to be a singer when she grows up.”)

Bình luận (0)
Bronze Award
11 tháng 5 lúc 20:17

Tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) là hai cách diễn đạt về tương lai trong tiếng Anh. Mặc dù cả hai đều được sử dụng để thể hiện dự đoán, ý định hoặc kế hoạch trong tương lai, nhưng chúng có những điểm khác biệt nhất định:

1. **Tương lai đơn (will):**
   - Sử dụng "will" khi quyết định được đưa ra trong lúc nói.
   - Thường sử dụng để nói về các hành động ngẫu nhiên hoặc quyết định đột ngột.
   - Thường sử dụng trong trường hợp không có dấu hiệu hoặc kế hoạch cụ thể trước đó.
   - Ví dụ: "I will help you with your homework."

2. **Tương lai gần (be going to):**
   - Sử dụng "be going to" khi có kế hoạch hoặc dự định cụ thể trước đó.
   - Thường sử dụng để nói về các hành động hoặc sự kiện mà người nói tin rằng chúng sẽ xảy ra dựa trên dấu hiệu hiện tại.
   - Thường sử dụng khi có ý định hoặc chuẩn bị sẵn trước.
   - Ví dụ: "I am going to visit my grandmother tomorrow."

Về mặt ý nghĩa, cả hai cách diễn đạt đều có thể được sử dụng để diễn đạt về tương lai, nhưng sự lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào ngữ cảnh và ý định của người nói.

Bình luận (0)
Hà Phan Thảo My
12 tháng 5 lúc 10:19

Thì tương lai đơn (will) và thì tương lai gần (be going to) đều được sử dụng để diễn đạt các hành động hoặc sự kiện trong tương lai, nhưng chúng có những sự khác biệt về cách sử dụng:

- Thì tương lai đơn (will):
Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
Được sử dụng để thể hiện lời hứa, lời đe dọa, hoặc quyết định tức thì.

- Thì tương lai gần (be going to):
Được sử dụng khi bạn đã quyết định làm một việc trước khi nói.
Được sử dụng khi bạn có ý định làm một việc.
Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.

- Ví dụ:
Tôi sẽ gọi bạn sau (Tôi quyết định ngay lúc này).
Tôi sẽ đi du lịch vào mùa hè (Tôi đã quyết định trước).

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
12 tháng 5 lúc 15:55

Thì tương lai đơn (will) : Quyết định ngay tại thời điểm nói . Dự đoán mang tính chủ quan, cá nhân (độ chính xác không cao) . Nói lời hứa hẹn, gợi ý hoặc lời đe dọa trong tương lai .

Thì tương lai gần (be going to) : Quyết định có kế hoạch từ trước . Dự đoán theo các dấu hiệu có thật (độ chính xác cao) . 

Bình luận (0)
Hoài An nek =33
16 tháng 5 lúc 17:01

Sự khác nhau giữa cách dùng của thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) như sau:
- Thì tương lai đơn (will):
+ Được sử dụng khi bạn quyết định làm một việc ngay lập tức.
+ Được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra.
- Thì tương lai gần (be going to):
+ Được sử dụng khi bạn
+ Được sử dụng khi bạn dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng hiện tại.đã quyết định làm một việc trước khi nói.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Manh Tuyen Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Anh
Xem chi tiết
The Dark Soul
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị My
Xem chi tiết
Mưa Đang Đi Chơi
Xem chi tiết
Mina
Xem chi tiết
Mưa Đang Đi Chơi
Xem chi tiết
hoshiko
Xem chi tiết
Nhật Nguyễn
Xem chi tiết