Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 48
Điểm GP 5
Điểm SP 102

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (17)