Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 148
Điểm GP 3
Điểm SP 28

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (0)