Trần Mun
Kiều Vũ Linh
17 tháng 5 lúc 7:48

loading...  

a) Xét tứ giác BEDC có:

∠BEC = ∠BDC = 90⁰ (gt)

⇒ D và E cùng nhìn cạnh BC dưới một góc 90⁰

⇒ BEDC nội tiếp

b) Do BEDC nội tiếp (cmt)

⇒ ∠EBD = ∠ECD (hai góc nội tiếp cùng chắn cung DE)

⇒ ∠ABM = ∠ACN

Mà ∠ABM là góc nội tiếp chắn cung AM của (O)

∠ACN là góc nội tiếp chắn cung AN

⇒ cung AM = cung AN

⇒ A là điểm chính giữa của cung MN

c) Do BEDC nội tiếp (cmt)

⇒ ∠BDE = ∠BCE (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BE)

⇒ ∠BDE = ∠BCN

Mà ∠BCN = ∠BMN (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BN của (O))

⇒ ∠BDE = ∠BMN

Mà ∠BDE và ∠BMN là hai góc đồng vị

⇒ DE // MN

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết