Trần Mun

a: Xét tứ giác ABOC có \(\widehat{OBA}+\widehat{OCA}=90^0+90^0=180^0\)

nên ABOC là tứ giác nội tiếp

b: ΔODE cân tại O

mà OK là đường trung tuyến

nên OK\(\perp\)DE tại K

Xét tứ giác ABKO có \(\widehat{ABO}=\widehat{AKO}=90^0\)

nên ABKO là tứ giác nội tiếp

=>A,B,K,O cùng thuộc một đường tròn

c: Xét (O) có

\(\widehat{ACD}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến CA và dây cung CD

\(\widehat{CED}\) là góc nội tiếp chắn cung CD

Do đó: \(\widehat{ACD}=\widehat{CED}\)

Xét ΔACD và ΔAEC có

\(\widehat{ACD}=\widehat{AEC}\)

\(\widehat{CAD}\) chung

Do đó: ΔACD~ΔAEC

=>\(\dfrac{AC}{AE}=\dfrac{AD}{AC}\)

=>\(AC^2=AD\cdot AE\)

\(AC^2=AD\cdot AE\)

=>\(AD\cdot9=6^2=36\)

=>AD=4(cm)

AD+DE=AE

=>DE+4=9

=>DE=5(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết