Mon an
Nguyễn Hữu Phước
12 tháng 4 lúc 22:09

Xét \(\Delta\)ABC vuông tại A có:

\(tanC=\dfrac{AB}{AC}\Rightarrow tan50^o=\dfrac{AB}{60}\Rightarrow AB=60\cdot tan50^o\approx71.51\left(m\right)\)

Vậy con sông có bề rộng khoảng 71.51 m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết