Thu Ngân Lưu
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 23:43

a: Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

ME//AC

Do đó: E là trung điểm của AB

Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

MF//AB

Do đó:F là trung điểm của AC

Xét ΔABC có

E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC

=>EF là đường trung bình

=>EF//BC và EF=BC/2

b: Xét ΔABC có

M,E lần lượt là trung điểm của BC,BA

=>ME là đường trung bình

=>ME=AC/2

ΔKAC vuông tại K

mà KF là trung tuyến

nên KF=AC/2

=>ME=KF

EF//BC

\(K,M\in BC\)

Do đó: EF//KM

Xét tứ giác EKMF có

MK//FE

FK=ME

Do đó: EKMF là hình thang cân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)