lan anh
Song Thư
25 tháng 5 lúc 15:24

\(x^2-mx+m-1=0\)

\(\Delta=b^2-4ac=\left(-m\right)^2-4\left(m-1\right)=m^2-4m+4\)

Để pt có 2 nghiệm \(x_1,x_2\) thì \(\Delta\ge0\) \(\Leftrightarrow m^2-4m+4\ge0\Leftrightarrow m\ge2\)

Theo Vi-ét, ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=m\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}=m-1\end{matrix}\right.\)

Ta có :

\(x_1^2+x_2^2=x_1+x_2\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2=x_1+x_2\)

\(\Leftrightarrow m^2-2\left(m-1\right)=m\)

\(\Leftrightarrow m^2-2m+2-m=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-3m+2=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=2\left(tm\right)\\m=1\left(ktm\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy \(m=2\) thì pt có 2 nghiệm \(x_1,x_2\) thỏa mãn đề bài.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)