Phạm Phúc Anh
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 12 2022 lúc 22:47

a: góc EFH=góc DAC

góc DFH=góc EBC

mà góc DAC=góc EBC

nên góc EFH=góc DFH

=>FH là phân giác của góc DFE(1)

góc FEH=góc  BAD
góc DEH=góc FCB

mà góc BAD=góc FCB

nên góc FEH=góc DEH

=>EH là phân giác của góc FED(2)

Từ (1) và (2) suy ra H là tâm đường tròn nội tiếp ΔDEF

b: Kẻ tiếp tuyến Ax của (O)

=>góc xAC=góc ABC

mà góc ABC=góc AEF

nên góc xAC=góc AEF

=>Ax//EF

=>EF vuông góc với OA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết