Phạm Thư

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

ctiếp tuyến ME và MF (E,F là tiếp điểm) sao cho góc E M O ^ = 30 0 . Biết chu vi ΔMEF là 30 cm

a, Tính độ dài dây EF

b, Tính diện tích ΔMEF

Pham Trong Bach

Rút gọn các biểu thức sau: 27 a - 3 2 48   v ớ i   a > 3

Pham Trong Bach

Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75o.

Tính độ dài hai cung AqB và ApB