Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
11 tháng 6 lúc 22:02

Đây sẽ là sự kiện đầu tiên áp dụng giấy chứng nhận đảm bảo quyền lợi pháp lí do Ban sự kiện Hoc24 và OLM cung cấp tự dộng đấy! Giấy chứng nhận còn có thể giúp cho các bạn có được những ưu tiên trong xét tuyển một số phương thức đại học, làm hồ sơ du học, ghi nhận phong trào hoạt động ngoại khóa trên trường phổ thông, đại học và nhiều ứng dụng khác nữa đó!

Vậy giấy chứng nhận do Hoc24 cấp có gì đặc biệt? Làm thế nào để có được giấy chứng nhận? Hãy chờ đón những bài đăng sắp tới từ Ban sự kiện Hoc24 và OLM nhé!

Bình luận (3)
Phạm Vũ Minh Tùng
12 tháng 6 lúc 12:19

Đây sẽ là sự kiện đầu tiên áp dụng giấy chứng nhận đảm bảo quyền lợi pháp lí do Ban sự kiện Hoc24 và OLM cung cấp tự dộng đấy! Giấy chứng nhận còn có thể giúp cho các bạn có được những ưu tiên trong xét tuyển một số phương thức đại học, làm hồ sơ du học, ghi nhận phong trào hoạt động ngoại khóa trên trường phổ thông, đại học và nhiều ứng dụng khác nữa đó!

Vậy giấy chứng nhận do Hoc24 cấp có gì đặc biệt? Làm thế nào để có được giấy chứng nhận? Hãy chờ đón những bài đăng sắp tới từ Ban sự kiện Hoc24 và OLM nhé!

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:25)

y=mx-m+1

=m(x-1)+1

Tọa độ điểm cố định mà (d) luôn đi qua là:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-1=0\\y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:25)

y=(m+5)x+2m-10

=mx+5x+2m-10

=m(x+2)+5x-10

Tọa độ điểm cố định mà đường thẳng y=(m+5)x+2m-10 luôn đi qua là:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+2=0\\y=5x-10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\y=5\cdot\left(-2\right)-10=-20\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:24)

b: Thay x=3 và y=0 vào (d), ta được:

3(m+2)+m-1=0

=>3m+6+m-1=0

=>4m+5=0

=>\(m=-\dfrac{5}{4}\)

c: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y=-x+2 và y=2x-1 là:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=-x+2\\y=-x+2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x=3\\y=-x+2\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=-1+2=1\end{matrix}\right.\)

Thay x=1 và y=1 vào y=(m-2)x+m-1, ta được:

1(m-2)+m-1=1

=>2m-3=1

=>2m=4

=>m=2

d: Gọi A,B lần lượt là tọa độ giao điểm của (d) với trục tung và trục hoành

Tọa độ A là:

\(\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=\left(m+2\right)\cdot0+m-1=m-1\end{matrix}\right.\)

=>A(0;m-1)

\(OA=\sqrt{\left(0-0\right)^2+\left(m-1-0\right)^2}=\left|m-1\right|\)

Tọa độ B là:

\(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\\left(m+2\right)x+m-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x\left(m+2\right)=-m+1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=\dfrac{-m+1}{m+2}\end{matrix}\right.\)

=>\(B\left(\dfrac{-m+1}{m+2};0\right)\)

\(OB=\sqrt{\left(\dfrac{-m+1}{m+2}-0\right)^2+\left(0-0\right)^2}=\left|\dfrac{m-1}{m+2}\right|\)

\(S_{OAB}=2\)

=>\(\dfrac{1}{2}\cdot\left|m-1\right|\cdot\dfrac{\left|m-1\right|}{\left|m+2\right|}=2\)

=>\(\left(m-1\right)^2=4\left|m+2\right|\)(1)

TH1: m>=-2

(1) sẽ trở thành \(\left(m-1\right)^2=4\left(m+2\right)\)

=>\(m^2-2m+1-4m-8=0\)

=>\(m^2-6m-7=0\)

=>(m-7)(m+1)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}m=7\left(nhận\right)\\m=-1\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

TH2: m<-2

(1) sẽ trở thành \(\left(m-1\right)^2=-4\left(m+2\right)\)

=>\(m^2-2m+1+4m+8=0\)

=>\(m^2+2m+9=0\)

=>(m+1)^2+8=0

=>Loại

Bình luận (0)
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:19)

a: Để (d3)//(d2) thì \(\left\{{}\begin{matrix}m^2+1=2\\m\ne1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}m^2=1\\m\ne1\end{matrix}\right.\)

=>m=-1

b: Tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) là:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x+1=x+2\\y=x+2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1+2=3\end{matrix}\right.\)

Thay x=1 và y=3 vào (d3), ta được:

\(\left(m^2+1\right)\cdot1+m=3\)

=>\(m^2+m-2=0\)

=>(m+2)(m-1)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}m=-2\\m=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:18)

a: Để (d)//(d') thì \(\left\{{}\begin{matrix}-m^2=m-2\\3\ne1\left(đúng\right)\end{matrix}\right.\)

=>\(m^2+m-2=0\)

=>(m+2)(m-1)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}m=-2\\m=1\end{matrix}\right.\)

b: Thay x=0 và y=0 vào (d'), ta được:

\(-m^2\cdot0+1=0\)

=>1=0(sai)

=>(d') không bao giờ đi qua gốc tọa độ với mọi m

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (19:24)

a: Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì \(\dfrac{1}{m}\ne\dfrac{m}{-1}\)

=>\(m^2\ne-1\)(luôn đúng)

=>HPT luôn có nghiệm duy nhất

b: \(\left\{{}\begin{matrix}x+my=1\\mx-y=-m\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+my=1\\m^2x-my=-m^2\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x\left(m^2+1\right)=-m^2+1\\mx-y=-m\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{-m^2+1}{m^2+1}\\y=mx+m=\dfrac{-m^3+m+m^3+m}{m^2+1}=\dfrac{2m}{m^2+1}\end{matrix}\right.\)

Để x<1 và y<1 thì \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{-m^2+1}{m^2+1}-1< 0\\\dfrac{2m}{m^2+1}-1< 0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{-m^2+1-m^2-1}{m^2+1}< 0\\\dfrac{2m-m^2-1}{m^2+1}< 0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}-2m^2< 0\\-m^2+2m-1< 0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m\in\varnothing\)

c: Để x,y nguyên thì \(\left\{{}\begin{matrix}-m^2+1⋮m^2+1\\2m⋮m^2+1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}-m^2-1+2⋮m^2+1\\2m⋮m^2+1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2⋮m^2+1\\2m⋮m^2+1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}m^2+1\in\left\{1;2\right\}\\2m⋮m^2+1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\in\left\{0;1;-1\right\}\\2m⋮m^2+1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m\in\left\{0;1;-1\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (19:27)

\(\left\{{}\begin{matrix}2\left|x-1\right|+\left|x+y\right|=4\\\left|1-x\right|+2\left|x+y\right|=5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4\left|x-1\right|+2\left|x+y\right|=8\\\left|x-1\right|+2\left|x+y\right|=5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}3\left|x-1\right|=3\\2\left|x-1\right|+\left|x+y\right|=4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x-1\right|=1\\\left|x+y\right|=2\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x-1\in\left\{1;-1\right\}\\x+y\in\left\{2;-2\right\}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\in\left\{2;0\right\}\\x+y\in\left\{2;-2\right\}\end{matrix}\right.\)

Nếu x+y=2 thì \(\left[{}\begin{matrix}2+y=2\\0+y=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}y=0\\y=2\end{matrix}\right.\)

Khi x+y=-2 thì \(\left[{}\begin{matrix}2+y=-2\\0+y=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}y=-4\\y=-2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
yêu thía nhờ
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 giờ trước (11:30)

Gọi năng suất dự định là x(sản phẩm/ngày)

(ĐIều kiện: \(x\in Z^+\);x>2)

Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành là \(\dfrac{100}{x}\left(ngày\right)\)

Thời gian làm xong 60% sản phẩm đầu tiên là:

\(\dfrac{100\cdot60\%}{x-2}=\dfrac{60}{x-2}\left(ngày\right)\)

Thời gian làm xong 40% sản phẩm còn lại là:

\(\dfrac{100-60}{x+2}=\dfrac{40}{x+2}\left(ngày\right)\)

Người đó hoàn thành sớm trước 1 ngày nên ta có: \(\dfrac{60}{x-2}+\dfrac{40}{x+2}=\dfrac{100}{x}-1\)

=>\(\dfrac{60x+120+40x-80}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\dfrac{100-x}{x}\)

=>\(\left(x^2-4\right)\left(100-x\right)=x\left(100x+40\right)\)

=>\(100x^2-x^3-400+4x=100x^2+40x\)

=>\(-x^3-400+4x=40x\)

=>\(-x^3-36x-400=0\)

=>\(x\simeq-5,77\left(loại\right)\)

=>Đề sai rồi bạn

Bình luận (0)