Phía sau một cô gái
36 phút trước

\(\sqrt{\left(3-4\sqrt{5}\right)^2}=\left|3-4\sqrt{5}\right|=-\left(3-4\sqrt{5}\right)=4\sqrt{5}-3\)

Bình luận (0)
Minmin
Tử Nguyệt Hàn
59 phút trước

a)
=\(6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\)
b)
\(=10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}=-2\sqrt{2}\)
c)
\(=5\sqrt{3}-4\sqrt{2}+9\sqrt{3}+4\sqrt{2}=14\sqrt{3}\)
d)
\(=50\sqrt{2}+10\sqrt{3}-30\sqrt{3}-60\sqrt{2}=-10\sqrt{2}-20\sqrt{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
58 phút trước

\(a,=6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\\ b,=10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}=-2\sqrt{2}\\ c,=5\sqrt{3}-4\sqrt{2}+9\sqrt{3}+4\sqrt{2}=14\sqrt{3}\\ d,=50\sqrt{2}+30\sqrt{3}-30\sqrt{3}-60\sqrt{2}=-10\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
56 phút trước

\(a,3\sqrt{28}-2\sqrt{24}+\sqrt{96}-2\sqrt{63}\\ =3.2\sqrt{7}-2.2\sqrt{6}+4\sqrt{6}-2.3\sqrt{7}\\ =6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\)

\(b,5\sqrt{20}-2\sqrt{18}-2\sqrt{125}+\sqrt{32}\\ =5.2\sqrt{5}-2.3\sqrt{2}-2.5\sqrt{5}+4\sqrt{2}\\ =10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}\\ =-2\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
9 giờ trước (23:23)

\(M=\dfrac{7\sqrt{a}-2}{2\sqrt{a}+1}\left(đk:a\ge0\right)=\dfrac{3\left(2\sqrt[]{a}+1\right)+\sqrt{a}-5}{2\sqrt{a}+1}=3+\dfrac{\sqrt{a}-5}{2\sqrt{a}+1}\)

Để \(M\in Z,M>0\) thì \(\sqrt{a}-5\ge0\Leftrightarrow a\ge25\) và:

\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{a}-5⋮2\sqrt{a}+1\\2\sqrt{a}+1⋮2\sqrt{a}+1\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{a}-10⋮2\sqrt{a}+1\\2\sqrt{a}+1⋮2\sqrt{a}+1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(2\sqrt{a}+1\right)-\left(2\sqrt{a}-10\right)⋮2\sqrt{a}+1\)

\(\Rightarrow11⋮2\sqrt{a}+1\Rightarrow2\sqrt{a}+1\inƯ\left(11\right)=\left\{-11;-1;1;11\right\}\)

Do \(\sqrt{a}\ge0\forall a\)

\(\Rightarrow\sqrt{a}\in\left\{0;5\right\}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{0\left(loại\right);25\left(nhận\right)\right\}\)

Bình luận (0)
Diệp Nguyễn Thị Huyền
9 giờ trước (23:00)

A=(\(x^2+2.x.\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}\)) -2=\(\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2\) = \(3^2-2=7\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN