OH-YEAH^^
1 giờ trước (17:15)

Ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó thì đc: \(\overline{3abc}\)

\(\overline{3abc}=3000+\overline{abc}\)

Vậy số đó tăng thêm 3000

Bình luận (0)
Frosch sama
1 giờ trước (17:09)

105 nha m.n viết thiếu 

 

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
1 giờ trước (17:11)

Gọi số cây lớp 5C trồng đc là x

(13+13+x):3=x-2

(26+x):3=x-2

26+x=(x-2).3

26+x=3x-6

26+x+6=3x

32=2x

x=16

Vậy số cây của lớp 5C trồng đc là 16 cây

 

 

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
1 giờ trước (17:13)

Ngày đầu bán đc số m vải là

105.\(\dfrac{2}{5}\)=42(m)

Ngày thứ 2 bán đc số m vải là

(105-42).\(\dfrac{5}{9}\)=35(m)

Ngày thứ 3 bán đc số m vải là

105-42-35=28(m)

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
1 giờ trước (17:05)

Bài 1

a) 2,3,9

b) 2,5

c) 5

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
2 giờ trước (16:05)

Ta có: \(\overline{90abc}:\overline{abc}=721\)

\(90000+\overline{abc}=721\times\overline{abc}\)

\(90000=720\times\overline{abc}\)

\(\overline{abc}=90000:720\)

\(\overline{abc}=125\)

Bình luận (0)

Gọi số cần tìm là abc. 

Khi viết thêm số 90 vào bên trái abc ta đc số 90abc

Ta có : 90abc : abc = 721

(90000 + abc) : abc = 721

90000 : abc + abc : abc = 721

90000 : abc + 1 = 721

90000 : abc = 720

   => abc = 90000 : 720 = 125

Số cần tìm là 125

Bình luận (0)
Huyền
2 giờ trước (16:06)

C gửi nha! Tích giúp c vớiundefined

Bình luận (0)
Đặng Tiến Dũng

1. Cho hai góc kề bù xOy và yOz, biết góc xOy = 400 a. Tính số đo góc yOz. b. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo góc yOt, góc xOt.                                                                                                                                    2. Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOz = 400 , góc xOy = 1100 . a. Tính số đo góc yOz. b. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh tia Oy là tia phân giác của góc tOz.                              3. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nủa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 300 , góc xOz = 1200 . a. Tính số đo góc yOz. Góc yOz là góc gì ? b. Vẽ tia phân giác Om của góc xOz. Tính số đo góc zOm, góc yOm.         4. Vẽ góc vuông xOy. Vẽ tia Oz sao cho Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOz = 300 . a. Tính số đo góc yOz. b. Vẽ Ot là tia phân giác của góc xOz. Tính số đo góc yOt.                                              5. Cho góc xOy = 1200 . Vẽ Oz là tia đối của tia Ox. Vẽ tia Ot trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho góc zOt = 1300 . a. Tính số đo góc yOz. b. Chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ot ? c. Tính số đo góc xOt. 

Đặng Tiến Dũng
3 giờ trước (15:41)

không cần hình nha

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (15:41)

Bn cần làm hết cả 5 bài này à

Bình luận (3)
Đặng Tiến Dũng
3 giờ trước (15:44)

làm bài nào cũng đc

Bình luận (0)
Đặng Tiến Dũng
3 giờ trước (15:40)

ko cần hình nha

 

 

Bình luận (0)
KNOIDAU
KNOIDAU
3 giờ trước (15:39)

:((

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (15:23)

undefined

Bình luận (0)

a)Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia  Ox có xOy=30 độ

                                                                                xOt=70 độ

                                                                           \(\Rightarrow\)xOy<xOt

                                                                         nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oy

b)Ta có xOy+yOt=xOt

            30 độ+yOt=70 độ

           yOt=40 độ

Ta có yOt=40 độ

         xOy=30 độ

suy ra yOt>xOy

Vậy tia Oy ko phải là tia phân giác của góc xOt

Bình luận (0)
Huyền
3 giờ trước (15:11)

Tích giúp mình nhaundefined

Bình luận (0)
Trên con đường thành côn...
3 giờ trước (15:14)

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN