Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:44)

Diện tích mảnh đất là : 40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là : 20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là : 10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là : 1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (2)
Doraemon2611
2 giờ trước (22:45)

Diện tích mảnh đất hcn là: `40xx30=1200(m^2)`

Diện tích cái ao hình vuông là: `20xx20=400(m^2)`

Diện tích vườn rau hcn là: `10xx8=80(m^2)`

Diện tích trồng cây ăn quả là: `1200-400-80=720(m^2)`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:00)

Diện tích mảnh đất là :

40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là :

20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là :

10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là :

1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:33)

Số người sau khi được bổ sung thêm là: 60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là: 4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là: 8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là: 2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:01)

Số người sau khi được bổ sung thêm là:

60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là:

4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là:

8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là:

2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
NaYewCou
^JKIES Nguyễn^
2 giờ trước (22:30)

\(x+\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{5}\\ =>x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{8}\\ =>x=\dfrac{8-5}{40}\\ =>x=\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
2 giờ trước (22:30)

`x+1/8=1/5`

`x=1/5-1/8`

`x=8/40-5/40`

`x=3/40`

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:31)

x = \(\dfrac{1}{5}\)-\(\dfrac{1}{8}\)

x = \(\dfrac{8-5}{40}\)

x = \(\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (22:04)

\(541+\left(218-x\right)=73\)

\(218-x=73-541\)

\(218-x=-468\)

\(x=218--468=218+468\)

\(x=686\)

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
3 giờ trước (22:04)

\(218-x=73-541\\ =>218-x=-468\\ =>x=218-\left(-468\right)\\ =>x=686\)

Bình luận (0)
Đinh Minh Châu
3 giờ trước (22:14)

là thứ 2 nhưng mik ko bt giải

 

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
3 giờ trước (21:46)

\(\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{2.5-1.7}{35}\\ =>\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{3}{35}\\ =>x=\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{35}\\ =>x=\dfrac{4}{5}\times\dfrac{35}{3}\\ =>x=\dfrac{28}{3}\)

Bình luận (0)
TV Cuber
3 giờ trước (21:46)

`4/5 : x = 2/7 - 1/5`

`4/5 : x = 10/35 - 7/35 = 3/35`

`x = 4/5 : 3/35 = 4/5 *35/3 = 28/3`

Vậy `x=28/3`

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (21:47)

\(\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{2}{7}-\dfrac{1}{5}\)

\(\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{3}{35}\)

\(x=\dfrac{3}{35}\times\dfrac{4}{5}\)

\(x=\dfrac{12}{175}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
3 giờ trước (21:42)

93x6

=918

Bình luận (2)
Kurouba Ryousuke
3 giờ trước (21:42)

\(9^3+9^6=729+531441=532170\)

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
3 giờ trước (21:45)

\(9^3+9^6=9^{18}\)

Bình luận (4)
Nga Trần
Nguyễn Lê Huy Hoàng
3 giờ trước (21:37)

a, \(64:2^3=2^6:2^3=2^3\)

b,\(243:3^4=3^5:3^4=3\)

c,\(625:5^3=5^4:5^3=5\)

d,\(7^5.343=7^5:7^3=7^2\)

e,\(100000:10^3=10^5:10^3=10^2\)

f,\(11^5:121=11^5:11^2=11^3\)

g,\(243:3^3:3=3^5:3^3:3=3^2:3=3\)

h,\(4^8:64:16=4^8:4^3:4^2=4^5:4^2=4^3\)

i,\(4^8.32:256=\left(2^2\right)^8.2^5:2^8=2^{16}.2^5:2^8=2^{21}:2^8=2^{13}\)

Bình luận (0)