Rin•Jinツ
Vài giây trước

\(-4100\)

Bình luận (0)
Đông Hải
3 phút trước

2x-24.27.25=0

2x-216=0

2x=0+216

2x=216

x=16

Bình luận (0)
duy chu
Đào Tùng Dương
38 phút trước

Ta có :

\(-\left(x-84\right)+213=16\)

\(-\left(x-84\right)=16-213\)

\(-\left(x-84\right)=-197\)

\(=>x-84=197\)

\(x=197+84\)

\(x=281\)

Bình luận (1)
Đào Tùng Dương
30 phút trước

\(-x-84+213=16\)

\(-x-84=16-213\)

\(-x-84=-197\)

\(-x=-197+84\)

\(-x=-113\)

\(=>x=113\)

Bình luận (0)
Thanh Hòa Nguyễn Thị
26 phút trước

-(x+84) + 213 =16

-(x+84) = 16 - 213

-(x+84)= -197

--> x+84 = 197

-->    x= 197-84

-->    x= 113

Vậy x=113

Bình luận (0)
pho tran
47 phút trước

ko bt

Bình luận (0)
Trường Nguyễn Công
1 giờ trước (17:27)

a) x=11
b) x=2

Bình luận (0)
Đại Tiểu Thư
1 giờ trước (17:16)

a) -49.(100-1)

= -49.100+49

= -4900+49

= -4851

b) (-52).(-101)

= (-52). (((-100)-1))

= (-52).(-100)-(-52)

= 5200+52

=5252

Bình luận (1)
Chanh Xanh
1 giờ trước (17:16)

a) -49.(100-1)

= -49.100+49

= -4900+49

= -4851

b) (-52).(-101)

= (-52). (((-100)-1))

= (-52).(-100)-(-52)

= 5200+52

=5252

Bình luận (2)
kim jong un
1 giờ trước (17:18)

-4851

5252

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)