Mon an
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (23:57)

a: 2;3;5;7;11;13;17;19

b: M={0;1;2;3;4}

c: Các bội của 6 trong các số -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12 là:

A={-12;-6;0;6;12}

Các ước của 12 trong các số -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12 là:

B={-12;-6;-4;-2;2;4;6;12}

d: \(29-\left[16+3\cdot\left(51-49\right)\right]\)

\(=29-\left[16+3\cdot2\right]\)

\(=29-16-6\)

=13-6=7

e: \(75-\left(3\cdot5^2-4\cdot2^3\right)\)

\(=75-\left(3\cdot25-4\cdot8\right)\)

\(=75-75+32\)

=32

f: \(2^2\cdot3-\left(1^{10}+8\right):3^2\)

\(=4\cdot3-\dfrac{1+8}{9}\)

\(=12-\dfrac{9}{9}\)

=12-1

=11

g: \(M=3^8:3^6=3^{8-6}=3^2=9\)

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
Xem chi tiết
Dương Viết Tùng
5 giờ trước (23:11)

nhanh hộ mik với

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
5 giờ trước (23:11)

mai kiểm tra r mà đang k làm đc bài ý

 

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
5 giờ trước (23:12)

huhu còn tận 7 bài toán tự luận dài dằng dặng nữakhocroi

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:42)

\(84=2^2\cdot3\cdot7;180=2^2\cdot3^2\cdot5;240=2^4\cdot3\cdot5\)

=>\(ƯCLN\left(84;180;240\right)=2^2\cdot3=12\)

Ta có: \(84⋮x;180⋮x;240⋮x\)

=>\(x\inƯC\left(84;180;240\right)\)

=>\(x\inƯ\left(12\right)\)

=>\(x\in\left\{1;-1;2;-2;3;-3;4;-4;6;-6;12;-12\right\}\)

mà x>6

nên x=12

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
6 giờ trước (22:43)

cảm ơn

 

Bình luận (0)
Cô Bơ zịt zàng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:10)

-(-3)=3

-(+2)=-2

0=0

+(-5)=-5

4=4;7-8=-1

Ta có: 3>0

0>-1>-2>-5

Do đó: 3>0>-1>-2>-5

=>-(-3)>0>7-8>-(+2)>+(-5)

Bình luận (0)
ai cuti hãy vào đây nhé...
Xem chi tiết
Jaek Hdiss
7 giờ trước (21:44)

bn ơi đề bài sai mej nó ròi

Bình luận (1)
Kirito
6 giờ trước (21:56)

sai đề rùi ai lam đc bạn ey

 

Bình luận (0)
TM đẹp troai
Xem chi tiết
Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:35)

Bài 4:

a: xy=-2

=>\(x\cdot y=1\cdot\left(-2\right)=\left(-2\right)\cdot1=\left(-1\right)\cdot2=2\cdot\left(-1\right)\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(1;-2\right);\left(-2;1\right);\left(-1;2\right);\left(2;-1\right)\right\}\)

b: \(\left(x-1\right)\left(y+2\right)=-3\)

=>\(\left(x-1\right)\cdot\left(y+2\right)=1\cdot\left(-3\right)=\left(-3\right)\cdot1=-1\cdot3=3\cdot\left(-1\right)\)

=>\(\left(x-1;y+2\right)\in\left\{\left(1;-3\right);\left(-3;1\right);\left(-1;3\right);\left(3;-1\right)\right\}\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(2;-5\right);\left(-2;-1\right);\left(0;1\right);\left(4;-3\right)\right\}\)

Bài 3:

a: \(x\left(x+9\right)=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+9=0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-9\end{matrix}\right.\)

b: \(\left(x-5\right)^2=9\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-5=3\\x-5=-3\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=3+5=8\\x=-3+5=2\end{matrix}\right.\)

c: \(\left(7-x\right)^2=-64\)

mà \(\left(7-x\right)^2>=0\forall x\)

nên \(x\in\varnothing\)

Bài 2:

a: \(\left(-31\right)\cdot x=-93\)

=>\(31\cdot x=93\)

=>\(x=\dfrac{93}{31}=3\)

b: \(\left(-4\right)\cdot x=-20\)

=>\(4\cdot x=20\)

=>\(x=\dfrac{20}{4}=5\)

c: \(5x+1=-4\)

=>\(5x=-4-1=-5\)

=>\(x=-\dfrac{5}{5}=-1\)

d: \(-12x+1=-4\)

=>\(-12x=-4-1=-5\)

=>\(12x=5\)

=>\(x=\dfrac{5}{12}\)

Bình luận (0)
ta tien dat
Xem chi tiết
ta tien dat
7 giờ trước (21:15)

tôi cần gấp

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:39)

Đặt A=-1+2+(-3)+4+(-5)+...+98+(-99)

Từ 1 đến 98 sẽ có \(\dfrac{98-1}{1}+1=98\left(số\right)\)

Ta có: -1+2=-3+4=...=-97+98=1

=>Sẽ có 49 cặp (-1;2); (-3;4);...;(-97;98) có tổng bằng 1

=>\(A=49\cdot1+\left(-99\right)=49-99=-50\)

Bình luận (0)
789 -_-
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:37)

a: Ba thừa số mang dấu âm thì ba thừa số đó nhân lại sẽ mang dấu âm

Tất cả các thừa số còn lại đều dương thì tích của chúng dương

Do đó: Tích của tất cả các thừa số trong dãy sẽ âm vì âm*dương=âm

b: Bốn thừa số mang dấu âm nên bốn thừa số đó nhân lại dương

các thừa số khác đều dương nên tích của chúng dương

=>Tích của tất cả các thừa số đó nhân lại sẽ dương vì dương*dương=dương

Bình luận (0)
hoàng thị thanh hoa
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:46)

loading...

Bình luận (0)