Quang Nhân
5 giờ trước (10:53)

\(\left|x-1\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x-1=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
5 giờ trước (11:46)

|x - 1| = 0 

x - 1 = 0

x      = 0 + 1

x      = 1 

Vậy x = 1

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
46 phút trước

\(|x-1|=0 \\ \Leftrightarrow x-1=0 \\ \Leftrightarrow x=0+1 \\ \Leftrightarrow x=1 \\ \text{Vậy } x=1\)

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
10 giờ trước (6:50)

a, x+3 chia hết cho x-1

Ta có: x+3=(x+1)+2

=> 2 chia hết cho x+1

=>x+1 thuộc Ư(2)= {1, -1, 2, -2}

=> x thuộc {0,-2, 1, -3}

b. 

 

b,3x chia hết cho x-1

c,2-x chia hết cho x+1

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
17 giờ trước (23:24)

a, (n+2) chia hết cho n-1

(n+2)=[(n+1)+1] 1

vì n+1n+1 nên 1n+1

n+1Ư(1)=(±1)

n+1=1n=0

n+1=-1n=-2

Bình luận (0)

15x-2 chia hết cho 3x-2

Ta có: 3x-2 \(⋮\) 3x-2

\(\Rightarrow\)5(3x-2) \(⋮\) 3x-2

\(\Rightarrow\)15x-2 \(⋮\) 3x-2.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
17 giờ trước (23:04)

Ta có: 15x - 2 = 5( 3x -2 )

mà 3x -2 chia hết cho 3x -2

=> 5( 3x -2 ) chia hết cho 3x -2

hay  15x-2 chia hết cho 3x -2

Bình luận (0)

(x-2) . (y+1) = -2

\(\Rightarrow\) (x-2) và (y+1) là U(-2)

Mà U(-2) = {1; -1; 2; -2}

Nên\(\left\{{}\begin{matrix}x-2=1\\y+1=2\end{matrix}\right.\)        \(\Rightarrow\)         \(\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=1\end{matrix}\right.\)

      \(\left\{{}\begin{matrix}x-2=-1\\y+1=-2\end{matrix}\right.\)      \(\Rightarrow\)         \(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=-3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (2)
D Death
17 giờ trước (23:19)

(x-2) . (y+1) = -2

Ta có: -2 = 1.2; 2.1; -1.(-2); -2.(-1)

Lập bảng

x y -2 -2 1 -1 2 2 -1 x-2 y+1 1 3 0 1 4 -3 0 1 -2

 

 

 

Vậy:

       */ Nếu y = -3 thì x = 3

       */ Nếu y = 0 thì x = 0

       */ Nếu y = -2 thì x = 4

       */ Nếu y = 1 thì x = 1

Bình luận (0)

Cửa hàng đã bán được số lít nước mắm loại hai là:

              55 + 25 = 80 (lít)

                              Đáp số: 80l.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (21:54)

Ta có: \(\left(2x-1\right)\cdot\left(2x+1\right)\)

\(=4x^2-2x+2x-1\)

\(=4x^2-1\)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
18 giờ trước (21:54)

(2x-1)×(2x+1)

 = 2x. 2x + 2x. 1 - 1. 2x - 1. 1

= 4x2 + 2x - 2x - 1

= 4x2 - 1

Bình luận (0)
Phú Hưng (Phú và Hưng)
19 giờ trước (21:26)

Tính nhanh nha

 

Bình luận (1)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
19 giờ trước (21:28)

53*[-49]+49*47

=-2492+2303

=-189

Bình luận (2)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
19 giờ trước (21:30)

53*[-49]+49*47

=49*[-53+47]

=49*[-6]

=-294

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 giờ trước (20:44)

Ta có: \(\left(x-5\right)\left(y-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-5=0\\y-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5\\y=7\end{matrix}\right.\)

Vậy: (x,y)=(5;7)

Bình luận (1)
Quang Nhân
20 giờ trước (20:45)

\(\left(x-5\right)\left(y-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-5=0\\y-7=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5\\y=7\end{matrix}\right.\)

\(\left(x,y\right)=\left(5,7\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN