Sáng Hương
19 phút trước

Giải:

Câu 38: A

Câu 39: C

Câu 40: C

Câu 41: D

Câu 42: A

Câu 43: C

Câu 44: C

Câu 45: D

Câu 46: B

Câu 47: C

 Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Số hs khối 6 là :

1008 . 5/14 = 360 (hs)

Số hs nữ của khối 6 là :

360 . 2/5 = 144 (hs)

Số hs nam của khối 6 là :

360 - 144 = 216 (hs)

 

Bình luận (0)
Sáng Hương
17 phút trước

Giải:

Số học sinh khối 6 của trường là:

      1008.5/14=360 (học sinh)

Số học sinh nữ của khối 6 là:

      360.2/5=144 (học sinh)

Số học sinh nam của khối 6 là:

      360-144=216 (học sinh)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Lili
1 giờ trước (20:55)

a, Vì 2 góc xOy và yOz kề bù nên ta có:

xOy+yOz=\(180^o\)

\(\Rightarrow60^o+yOz=180^o\)

\(\Rightarrow yOz=120^o\)

b, Vì Ot là tia phân giác của góc xOy 

\(\Rightarrow yOt=\dfrac{yOz}{2}=\dfrac{120}{2}=60^o\)

 Xét góc xOt, ta có:

\(xOy=yOt=60^o\)

Oy nằm trong góc xOt

\(\Rightarrow\)Oy là tia phân giác của góc xOt

Bình luận (0)
Malina trương
1 giờ trước (20:54)

Định giải cho bạn , vẻ hình cho bạn thì chợt nhận ra mik đã mất thướt đo độ

Bình luận (0)
Sáng Hương
6 phút trước

Giải:

a)Ta có: 

   xÔy+yÔz=180o (hai góc kề bù)

    60o+yÔz=180o

            yÔz=180o-60o

            yÔz=120o

b)Vì Ot là tia phân giác của yÔz

⇒ tÔz=yÔt=yÔz/2=120o/2=60o

⇒ xÔy+yÔt=xÔt

    60o+60o=xÔt

⇒xÔt=120o

Vì +)xÔy+yÔt=xÔt

    +)xÔy=yÔt=60o

⇒Oy là tia phân giác của xÔt

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
1 giờ trước (20:48)

ƯCLN( 12 , 30) = 6 

Bình luận (0)
|DREAM ON A BOAT|
1 giờ trước (20:51)

Ta có: 30=2.3.5

           12=3.2.2

                  => UCLN(30,12)=2.3=6

                        Vậy UCLN(30,12) hay UCLN(A,B)=6

Bình luận (0)
Sáng Hương
26 phút trước

ƯCLN(30;12)=6

Bình luận (0)
|DREAM ON A BOAT|
2 giờ trước (20:20)

\(\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+\dfrac{1}{5.6}+...+\dfrac{1}{200.201}\)

=\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{200}-\dfrac{1}{201}\)

=\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{201}\)

=\(\dfrac{67}{201}-\dfrac{1}{201}\)

=\(\dfrac{66}{201}\)

                         ---Học Tốt Nha---

Bình luận (2)
Sáng Hương
15 phút trước

Giải:

1/3.4+1/4.5+1/5.6+...+1/200.201

=1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+...+1/200-1/201

=1/3-1/201

=22/67

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
19 tháng 3 lúc 19:22

N = {0; 1 ; 2; 3; 4; ....}

Bình luận (0)
huyenthoaikk
19 tháng 3 lúc 19:25

N={0;1;2;3;4;...}

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thái Hà
2 giờ trước (20:13)

N={1,2,3,4,5,6,7,8,9,...,vô tận,...}

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN