Anime khắc nguyệt
5 giờ trước (20:00)
Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
5 giờ trước (19:29)

Thay \(y=2013\)

\(=2013+2013=4026\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
5 giờ trước (19:29)

Thay y = 2013 vào biểu thức y + 2013, ta có:
     2013 + 2013 
=  4026

Bình luận (0)
tuấn nguyễn
5 giờ trước (19:21)

\(\dfrac{45}{180} - \) \(\dfrac{39}{1404}\) 

= quy đồng lên nha bạn mình nhắc tính

Bình luận (0)
NGUYỄN THANH TÀI
6 giờ trước (18:57)

4m 7dm = .....`4,7`..... m

b, 2m 27cm = ...`2,27`..... m

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
6 giờ trước (18:57)

\(4m7dm=4,7m\\ 2m27cm=2,27m\)

Bình luận (0)
Anh Nguyễn Diệu
6 giờ trước (18:57)

\(a,4m7dm=4m+\dfrac{7}{10}=4\dfrac{7}{10}m\)

\(b,2m27cm=2m+\dfrac{27}{100}m=2\dfrac{17}{100}m\)

Bình luận (0)
ERROR
6 giờ trước (18:52)

\(9 cm = 90dm\)

Bình luận (1)
Anh Nguyễn Diệu
6 giờ trước (18:52)

\(9cm=0,9dm\)

→ \(1cm=0,1dm\)

Bình luận (11)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
5 giờ trước (19:19)

9cm = 0,9dm

Bình luận (0)
Phước Lộc
6 giờ trước (18:32)

Kho thứ hai có số kg gạo là: \(6430+102=6532\) (kg)

Kho thứ ba có số kg gạo là: \(6532+96=6628\) (kg)

Tổng khối lượng gạo trong 3 kho là: \(6430+6532+6628=19590\) (kg)

Bình luận (2)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
5 giờ trước (19:21)

 Kho thứ hai có số ki - lô - gam gạo là:

  6430 + 102 = 6532 ( kg )

 Kho thứ ba có số ki - lô - gam gạo là:

  6532 - 96 = 6436 ( kg )

 Cả ba kho có số ki - lô - gam gạo là:

  6430 + 6532 + 6436 = 19 398 ( kg )

                                   Đáp số: 19 398kg gạo

Bình luận (0)
Tanjiro
6 giờ trước (18:21)

Làm ơn giúp em zới

Bình luận (0)
Sally
6 giờ trước (18:22)

\(y\text{×}2+y\text{×}3=80400\\ y\text{×}\left(2+3\right)=80400\\ y\text{×}5=80400\\ y=80400:5\\ y=16080\)

Bình luận (0)
NGUYỄN THANH TÀI
7 giờ trước (18:16)

`78` `201` `501`

`5` `027` `004`

Bình luận (1)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
6 giờ trước (18:31)

78 210 501

5 027 004

Bình luận (0)