Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (21:44)

=>280/x+1+390=141+390

=>280/x+391=140+391

=>280/x=140

hay x=2

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (21:44)

Trong 3 giờ đầu đi được 45x3=135(km)

Trong 2 giờ sau đi được 40x2=80(km)

Trung bình mỗi giờ đi được:

135:5+80:5=27+16=43(km)

Bình luận (0)
Lê Michael
6 giờ trước (21:45)

3 giờ đi được số km là:

45 x 3 = 135km 

2 giờ đi được số km là:

40 x 2 = 80 (km)

Tổng số km đi được là:

135 + 80 = 215 km

Trung bình mỗi giờ đi đc là:

\(\dfrac{215}{2+3}=43km\)

Bình luận (0)
Cấn Thị Vân Anh
6 giờ trước (21:45)

3 giờ đầu ô tô đi được số km là:

45 x 3 = 135 (km)

2 giờ sau ô tô đi được số km là:

40 x 2 = 80 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

(135 + 80) : ( 3 + 2) = 43 (km)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (21:19)

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 36x2=72

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 40x2=80

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 44x2=88

Tổng của ba số là (72+80+88):2=120

Số thứ ba là 120-72=48

Số thứ hai là 120-80=40

Số thứ nhất là 120-88=32

Bình luận (0)
Trần Hiếu Anh
7 giờ trước (20:50)

Gọi phép tính là: \(A\)

Ta có:

\(A=\dfrac{2}{1\times2}+\dfrac{2}{2\times3}+\dfrac{2}{3\times4}+...+\dfrac{2}{9\times10}\\ A\div2=\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+...+\dfrac{1}{9\times10}\\ A\div2=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\\ A\div2=\dfrac{9}{10}\\ A=\dfrac{18}{10}=\dfrac{9}{5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:50)

\(=2\left(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+...+\dfrac{1}{9\cdot10}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\right)=2\cdot\dfrac{9}{10}=\dfrac{9}{5}\)

Bình luận (0)
Lê Michael
7 giờ trước (21:07)

Đặt phép tính  là A

\(A=\dfrac{2}{1.2}+\dfrac{2}{2.3}+\dfrac{2}{3.4}+\dfrac{2}{4.5}+\dfrac{2}{5.6}+\dfrac{2}{6.7}+\dfrac{2}{7.8}+\dfrac{2}{8.9}+\dfrac{2}{9.10}\)

\(2A=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+.....+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\)

\(2A=1-\dfrac{1}{10}\)

\(2A=\dfrac{9}{10}\)

\(A=\dfrac{9}{5}\)

Bình luận (0)
Minh Anh
Doraemon2611
7 giờ trước (20:30)

`M=1/[1xx2]+1/[2xx3]+1/[3xx4]+.....+1/[99xx100]`

`M=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+....+1/99-1/100`

`M=1-1/100`

`M=100/100-1/100=99/100`

Bình luận (0)
Lê Michael
7 giờ trước (20:31)

\(M=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+....+\dfrac{1}{99.100}\)

\(M=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}\)

\(M=1-\dfrac{1}{100}\)

\(M=\dfrac{100}{100}-\dfrac{1}{100}\)

\(M=\dfrac{99}{100}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:30)

\(M=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}=1-\dfrac{1}{100}=\dfrac{99}{100}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:28)

Tổng cân nặng của 2 người là 36x2=72(kg)

Hương nặng 72x4/9=32(kg)

Lan nặng 72-32=40(kg)

Bình luận (0)
Doraemon2611
7 giờ trước (20:28)

Tổng cân nặng của `2` người là: `36xx2=72(kg)`

Số cân nặng của bạn Lan là: `72xx5:(4+5)=40 (kg)`

Số cân nặng của bạn Hương là: `72-40=32 (kg)`

Bình luận (0)
thuy cao
7 giờ trước (20:29)

Lan cân nặng là:

    36 x 2 : ( 4 + 5 ) x 5= 40(kg)

Hương cân nặng là :

36 x 2 - 40= 32 (kg)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (20:19)

Chiều dài là 1000x3/5=600(m)

Chiều rộng là 1000-600=400(m)

Diện tích là 600x400=240000(m2)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
8 giờ trước (20:19)

Chiều dài khu vui chơi là 1000x3/5=600(m)

Chiều rộng khu vui chơi là 1000-600=400(m)

Diện tích khu vui chơi  là 600x400=240000(m2)

Bình luận (0)
Lê Michael
8 giờ trước (20:20)

gấp rưỡi = \(\dfrac{3}{2}\)

Nữa chu vi khu vui chơi là:

2000 : 2 = 1000 (m)

Chiều dài khu vui chơi là:

1000 : ( 2 + 3) x 3 =  600 (m)

Chiều rộng khu vui chơi là:

1000 - 600 = 400 (m)

Diện tích khu vui chơi là:

600 x 400 = 240000 (m2)

 

Bình luận (0)
kids video Việt Nam
Doraemon2611
8 giờ trước (20:19)

`4/5xx3/8xx16/7xx10/6`

`=[4xx3xx2xx8xx5xx2]/[5xx4xx2xx7xx3xx2]`

`=8/7`

Bình luận (0)
9- Thành Danh.9a8
8 giờ trước (20:18)

4/5 x 3/8 x 16/7 x 10/6

= 8/7

Bình luận (0)
thuy cao
8 giờ trước (20:20)

4/5 x 3/8 x 16/7 x 10/6= 4 x 3 x 16 x 10/5 x 8 x 7 x 6= 8/7

Bình luận (0)