CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Công chúa vui vẻ

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kim loại R ( có hóa trị x ) vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ( đktc ). ( Biết rằng 1 \(\le\) x \(\le\) 3).

a, Khi cô cạn dung dich thu được bao nhiêu gam muối khan?

b, Tìm kim loại R.

Phạm Đạt
Phạm Đạt 6 tháng 3 2019 lúc 20:17
https://i.imgur.com/PtaMdpV.jpg
Bình luận (0)
Mai Phương Thảo
Mai Phương Thảo 6 tháng 3 2019 lúc 20:42

PTHH: 2R + 2xHCl -> 2RClx + xH2 b)nH2 = 2,24/22,4=0,1(mol) Theo PT: nR = \(\frac{2}{x}\) nH2= \(\frac{2}{x}\).0,1=\(\frac{0,2}{x}\) => MR = \(\frac{6,5}{\frac{0,2}{x}}\)=32,5x(g/mol) Ta có bảng sau:

x 1 2 3
R 32,5 65 97,5
loại Zn loại

Vậy kim loại R là Zn a) PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo PT: nZnCl2 = nH2 = 0,1 (mol) => mZnCl2 = 0,1.136=13,6(g)

Bình luận (0)

có: nH2= \(\frac{2,24}{22,4}\)= 0,1( mol)

PTPU

2R+ 2xHCl\(\rightarrow\) 2RClx+ xH2\(\uparrow\)

\(\frac{0,2}{x}\).................................0,1.. mol

theo PTPU có: nCl-= nH+= 2nH2= 0,2( mol)

có: mmuối= mR+ mCl

= 6,5+ 0,2. 35,5= 13,6( g)

có: 6,5= \(\frac{0,2}{x}\). MR

\(\Rightarrow\) \(\frac{MR}{x}\)= \(\frac{6,5}{0,2}\)= 32,5

ta có bảng:

x 1 2 3
MR 32,5( loại) 65( nhận) 97,5( loại)

vậy kim loại cần tìm là kẽm( Zn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN