Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 498
Điểm GP 106
Điểm SP 326

Người theo dõi (87)

Đang theo dõi (20)