Ôn tập chương II

Kiêm Hùng
3 tháng 7 lúc 21:18

Đăng lan man như thế này thì làm sao mấy bạn giải được nhỉ? Đăng tách ra nhé bạn hoặc đưa ra cụ thể giải bài nào!

Bình luận (2)

Câu IV:

1) Ta có: AB+AD=BD(A nằm giữa B và D)

nên BD=6+4=10(cm)

Vậy: BD=10cm

2) Ta có: tia CA nằm giữa hai tia CB và CD(gt)

nên \(\widehat{ACD}+\widehat{ACB}=\widehat{BCD}\)

\(\Leftrightarrow\widehat{ACD}+45^0=80^0\)

hay \(\widehat{ACD}=35^0\)

3) Ta có: K nằm giữa A và B)

nên AK+KB=AB

hay BK=AB-AK=6-2=4(cm)

Bình luận (0)

Câu I:

1) Ta có: \(A=\dfrac{5\cdot\left(2^2\cdot3^2\right)^9\cdot\left(2^2\right)^6-2\cdot\left(2^2\cdot3\right)^{14}\cdot3^4}{5\cdot2^{28}\cdot3^{18}-7\cdot2^{29}\cdot3^{18}}\)

\(=\dfrac{5\cdot2^{18}\cdot3^{18}\cdot2^{12}-2\cdot2^{28}\cdot3^{14}\cdot3^4}{5\cdot2^{28}\cdot3^{18}-7\cdot2^{29}\cdot3^{18}}\)

\(=\dfrac{5\cdot2^{30}\cdot3^{18}-2\cdot2^{28}\cdot3^{18}}{5\cdot2^{28}\cdot3^{18}-7\cdot2^{29}\cdot3^{18}}\)

\(=\dfrac{3^{18}\cdot2^{29}\cdot\left(5\cdot2-1\right)}{3^{18}\cdot2^{28}\left(5-7\cdot2\right)}\)

\(=2\cdot\dfrac{9}{-9}=-2\)

2) Ta có: \(B=81\cdot\left(\dfrac{12-\dfrac{12}{7}-\dfrac{12}{289}-\dfrac{12}{85}}{4-\dfrac{4}{7}-\dfrac{4}{289}-\dfrac{4}{85}}:\dfrac{5+\dfrac{5}{13}+\dfrac{5}{169}+\dfrac{5}{91}}{6+\dfrac{6}{13}+\dfrac{6}{169}+\dfrac{6}{91}}\right)\cdot\dfrac{158158158}{711711711}\)

\(=81\cdot\left(3:\dfrac{5}{6}\right)\cdot\dfrac{2}{9}\)

\(=18\cdot\dfrac{3\cdot6}{5}\)

\(=\dfrac{324}{5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
28 tháng 6 lúc 15:38

- Ta thấy sau khi bán 20 quả dưa thì bác còn lại 7/11 của số dưa đem đi bán .

=> 20 quả dưa tương ứng 4/11 số dư bác mang đi bán .

=> Số dư bác mang đi bán là : 55 ( quả )

Vậy ..

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
28 tháng 6 lúc 15:39

20 quả ứng với:

`1-7/11=4/11`(phần)

Bác An đẫ mang:

`20:4/11=55`(quả)

Vậy bác đã mang 55 quả ra bán

Bình luận (0)

Giải:

Bác An đã mang số quả dưa đi bán là:

       \(20:\left(1-\dfrac{7}{11}\right)=55\) (quả)

Bình luận (0)

Đề bài ko cho ngày thứ 3 bạn ơi bạn ghi lại đề bài nha!

Bình luận (2)

Giải:

a) Ngày thứ nhất bạn Nam đọc đc số trang là:

             \(200.\dfrac{1}{5}=40\) (trang)

Ngày thứ hai bạn Nam đọc đc số trang là:

             \(\left(200-40\right).\dfrac{1}{4}=40\) (trang)

Ngày thứ ba bạn Nam đọc đc số trang là:

             \(200-\left(40+40\right)=120\) (trang)

b) Tỉ siis trang bạn Nam đọc ngày 1 và ngày 3 là:

             \(\dfrac{40}{120}=\dfrac{1}{3}=0,333\) 

c) Ngày 1 bạn Nam đọc đc số % trang sách là:

              \(\dfrac{40}{200}.100\%=20\%\) 

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
12 tháng 6 lúc 20:34

Số phần cây còn lại sau đợt 1 là

\(1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}\)(cây)

Đợt 2 trồng đc số phần cây là

\(\dfrac{2}{3}.\dfrac{3}{7}=\dfrac{2}{7}\)(cây)

Đợt 3 trồng đc số phần cây là

\(1-\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{7}=\dfrac{8}{21}\)(cây)

Tổng số cây phải trồng là

\(160:\dfrac{8}{21}\)=420(cây)

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
12 tháng 6 lúc 16:20

 HSG chiếm số phần cả lớp là

\(1-\left(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{3}\right)\)=\(\dfrac{1}{24}\)(cả lớp)
Số HSG của trường là

\(1200.\dfrac{1}{24}\)=50(HS)

Bình luận (1)

Giải:

Số h/s giỏi của trường là:

       \(1200.\left(1-\dfrac{5}{8}-\dfrac{1}{3}\right)=50\) (h/s)

Bình luận (0)
ILoveMath
12 tháng 6 lúc 15:18

a) x=-1/2

b) x=-29/15

c) x=5/6

d) -3/20

e) x=-29/12 hoặc x=29/12

f) x=1/4 hoặc x=1/12

Bình luận (0)
ILoveMath
12 tháng 6 lúc 9:53

a) 1/2(2/9+3/7-5/27)=1/2.2/9+1/2.3/7-1/2.5/27=1/9+3/14-5/54=44/189

b) (-5/28+1,75+8/35):(-3/9/20)=(-5/28+7/4+8/35);(-69/20)=9/5:(-69/20)=-12/23

c) 1/3.5/7-7/27.36/14=5/21-2/3=-3/7

d) 70,5-528:15/2=70,5-70,4=0,1

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
11 tháng 6 lúc 21:03

THAM KHẢO

Ta có: I x I < 2013 ⇒ x ∈ { - 2012; - 2011; - 2010...2010; 2011; 2012 }

Tổng tất cả các số nguyên x là:

( - 2012 + 2012 ) + ( - 2011 + 2011 ) + ( - 2010 + 2010 ) +...+ ( - 1 + 1) +0 = 0 + 0 + 0...+ 0 + 0 = 0

Vậy tổng tất cả số nguyên x bằng 0 

Bình luận (0)
Hảii Nhânn
11 tháng 6 lúc 21:04

Tham khảo!

Ta có:x thuộc Z => /x/ thuộc N

Mà /x/ <2013

Nên /x/ =0;1;2;3;........;2012

=>x=0;-1;1;-2;2;....;-2012;2012

Tổng cần tìm là:

0+(-1+1)+(-2+2)+........+(-2012+2012)

=0+0+0+....+0=0

 

Bình luận (0)

Giải:

\(\left|x\right|< 2013\) 

\(\Rightarrow-2013< x< 2013\) 

\(\Rightarrow x\in\left\{\pm1;\pm2;...;\pm2012\right\}\) 

Ta có tổng tất cả:

\(-2012+-2011+-2010+...+2010+2011+2012\) 

\(=\left(-2012+2012\right)+\left(-2011+2011\right)+\left(-2010+2010\right)+...+\left(-1+1\right)\) 

\(=0+0+0+...+0\) 

\(=0\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN