Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.