Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0:    a + 0 = a.

4. Cộng với số đối:  a + (-a) = 0.