Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

1. Ta đã biết cách nhân hai số tự nhiên. Vì số dương cũng là số tự nhiên nên cách nhân hai số dương chính là cách nhân hai số tự nhiên.

2. Quy tắc nhân hai số âm.

Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

3. Tóm tắt quy tắc nhân hai số nguyên:

- a . 0 = 0

- Nếu a và b cùng dấu thì a . b =  . .

- Nếu a và b khác dấu thì a . b = - (  . ).

Lưu ý:

a) Nhận biết dấu của tích:

(+) . (+) → (+)

(-) . (-) → (+)

(+) . (-) → (-)

(-) . (+) → (-)

b) Nếu a . b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0.

c) Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không đổi.