Bài 12: Tính chất của phép nhân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

  1. Tính chất giao hoán: a . b = b . a.

  2. Tính chất kết hợp: (a . b) . c = a . (b . c).

  3. Nhân với số 1: a . 1 = 1 . a = a.

  4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

                                    a . (b + c) = a . b + a . c.

Lưu ý:

         Ta cũng có:    

                                    a . (b – c) = a . b – a . c.