Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (22:04)

a: Xét ΔABD vuông tại B và ΔAED vuông tại E có

AD chung

góc BAD=góc EAD

Do đó: ΔABD=ΔAED

Suy ra:AB=AE

b: Ta có BA=AE

DB=DE
Do đó: AD là đường trung trực của BE

c: Xét ΔDAC có góc DCA=góc DAC

nên ΔDAC cân tại D

=>DA=DC>AB

Bình luận (0)

1: Xét ΔBAD có BA=BD

nên ΔBAD cân tại B

=>góc BAD=góc BDA

=>góc HAD=góc KAD

2: Xét ΔAHD vuông tại H và ΔAKD vuông tại K có

AD chung

góc HAD=góc KAD

Do đó; ΔAHD=ΔAKD

Suy ra: DH=DK và AH=AK

=>AD là đường trug trực của HK

Bình luận (0)
ngu đần
5 tháng 8 lúc 8:57

  a,2x=44-12                             b,2.5x+1-1100=150                                                   =>2x=32                                  =>2.5x+1=150+1100                                               =>x=6                                      =>2.5x+1=1250                                                                                                        =>5x+1=1250:2                                                                                                        =>5x+1=625                                                                                                           =>5x+1=54                                                                                                                =>x+1=4                                                                                                                  =>x=3                                                                     

 

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
18 tháng 7 lúc 15:44

a, Xét Δ OAM và Δ OBM có

góc MAO = gó MBO = 90 độ

góc MOA = gó MOB ( do OM là tia phân giác )

OM chung

=> 2 Δ = ( ch-gn)

=> OA = OB 

=>  Δ OAB cân mà có góc O = 60 độ

=> Δ AOB đều

b, Ta có OA = OB

=> O cách đều 2 đều mút A , B 

=> OM là trung trực AB

 

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
16 tháng 7 lúc 8:29

a ,

Xét tam giác ABh và Δ ACH có

AB=AC ( do Δ ABC cân tại A)

góc AHB = góc AHC =90 độ

AH chung

=> 2 tam giác bằng nhau ( ch-cgv)

=> HC = HB

Câu b hình như hơi thiếu 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 7 lúc 19:38

a: BC=10cm

b: Xét ΔBAC vuông tại A và ΔBED vuông tại E có

BC=BD

góc B chung

Do đó: ΔBAC=ΔBED

c: Xét ΔBAE có BA=BE

nên ΔBAE cân tại B

Xét ΔBDC có BA/BD=BE/BC

nên AE//DC

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 7 lúc 21:10

a: Xét ΔBAD và ΔBED có

BA=BE

góc ABD=góc EBD

BD chung

Do đo: ΔBAD=ΔBED

Suy ra: góc BED=90 độ

b: Xét ΔADF vuông tại A và ΔEDC vuông tại E có

DA=DE
góc ADF=góc EDC

Do đó: ΔADF=ΔEDC

Suy ra: AF=EC
=>BF=BC

hay ΔBFC cân tại B

c: Xét ΔAFC vuông tại A và ΔECF vuông tại E có

AF=EC

FC chung

Do đó: ΔAFC=ΔECF

Bình luận (0)
Pham T, Bao Thu
12 tháng 7 lúc 21:32

undefinedundefined

Bình luận (0)