Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 5
Điểm SP 47

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (3)

Yuna
Liên Hồng Phúc